English

Katalog předmětů

Identifikace

KódMU001
NázevInformatika
Course nameInformatics

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky0 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení4 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav automatizace inženýrských úloh a informatiky
GarantTomáš Apeltauer

Obsahové informace

Účelem předmětu je vytvoření základní úrovně znalostí a dovedností pro efektivní užívání výpočetní techniky. Kromě přehledové části o obecných technických řešeních v oboru jsou studenti po absolvování předmětu způsobilí využívat moderní programové vybavení pro inženýrské výpočty.
Studenti si osvojí základní znalosti o architektuře počítačů, jeho komponentách a principech činnosti. Získají přehled o hlavních úkolech operačních systémů a jejich využití programovým vybavením.
Rozšíří si dovednosti uživatelského ovládání operačního systému a jeho základní správy.
Dále studenti získají znalosti o principech počítačové grafiky, počítačových sítí, bezpečnostních mechanizmech a základních pravidlech počítačové typografie.
Základní správa a užívání operačního systému.
Počítačové sítě, Internet (principy, síťové protokoly, služby Internetu).
Bezpečnost práce v počítačových sítích.
Základy počítačové grafiky a zpracování obrazu.
Počítačové zpracování dokumentů, základy typografie.
Pokročilé řešení inženýrských úloh v prostředí MS Excel.

Harmonogram cvičení

 • 1. Seznámení studentů s prací v počítačových učebnách a v počítačové síti FAST, se zásady bezpečnosti práce v sítích a s aplikacemi intranetu informačního systému FAST, které budou využívat pro řízení svého studia.
 • 2. Práce v tabulkových procesorech: Adresace buněk, vlastní názvy buněk, vkládání dat a chování dat při kopírování obsahu buněk, formátování buněk (vlastní formát), vytváření a kopírování vzorců, použití funkcí ve vzorcích.
 • 3. Podmíněné formátování buněk, ověřování (vstupních) dat, import dat (z měřicích přístrojů apod.).
 • 4. Grafické výstupy.
 • 5. Komplexní souhrnné příklady řešení oborově zaměřených zadání pomocí tabulkových procesorů.
 • 6. Databázové aplikace v tabulkových procesorech (třídění dat, kontingenční tabulky, filtrování dat z DB atd.).
 • 7. Analytické nástroje: Hledání řešení, řešitel.
 • 8.-9. Základy počítačové typografie: Zpracování hladkého textu, struktura dokumentu, styly, struktura nadpisů kapitol, popisky, odkazy, obsah atd.
 • 10. Sazba technických dokumentů: Vzorce, tabulky, obrázky atd.
 • 11.–12. Základy grafiky: Úpravy obrázků/fotografií v textovém procesoru a rastrovém editoru, parametry obrazů/fotografií pro sazbu, jejich začlenění do dokumentu.
 • 13. Zápočtový test a kontrola souhrnného dokumentu.
Základy informatiky ve středoškolském rozsahu.

Doporučená literatura ke studiu předmětu

KOČIČKA, Pavel; BLAŽEK, Filip: Praktická typografie, Computer Press, a. s., Brno, 2004
 • studijní materiály ke cvičení: http://www.fce.vutbr.cz/studium/materialy/excel/
 • studijní materiály k přednáškám: http://www.fce.vutbr.cz/studium/materialy/BU01/materialy.asp

WWW stránka předmětu

/studium/materialy/BU01/