English

Katalog předmětů

Identifikace

KódMJ001
NázevEkologie ve stavebnictví
Course nameEcology in the Building Industry

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav technologie stavebních hmot a dílců
GarantNikol Žižková

Obsahové informace

Student zvládne cíl předmětu získáním znalostí o základních principech souvisejícími s oborem ekologie, o souvisejících legislativních předpisech, metodách zpracování odpadů produkovaných stavebnictvím i jinými průmyslovými odvětvími ve stavebnictví, o složení odpadů, toxicitě odpadů, o termickém zpracování odpadů a základních principech skládkování odpadů.
Ekosystém, biosféra, litosféra, pedosféra, hydrosféra, atmosféra, koloběh látek v přírodě.
Znečištění atmosféry, hydrosféry, pedosféry kouřové plyny, odpadní vody. Toxikologie, zjišťování toxicity, přehled toxických látek a jejich možných zdrojů. Biologické potřeby člověka, pohoda prostředí, fyzikální vlivy, nezávadnost stavebních materiálů, radon a jeho zdroje.
Klasifikace technologií z hlediska vzniku odpadů, klasifikace odpadů, složení odpadů, radioaktivita. Recyklace, možnosti stabilizace a solidifikace odpadů. Zákony a vyhlášky v oblasti ŽP a nakládání s odpady, zavádění nařízení EU. Skládkování odpadů, technologické části skládek, druhy skládek, rekultivace. Termické zpracování odpadů, spalovny komunálního odpadu, ostatních odpadů a toxických odpadů, zabezpečení ochrany ŽP při spalování. Jiné způsoby tepelného zpracování.
Odpady využívané ve stavebnictví, jejich rozdělení a charakteristika jednotlivých skupin.
Energetické odpady, chemické a fázové složení, reaktivita, pucolánová aktivita, možnosti využití ve stavebnictví. Odpady z hutní výroby, chemické a fázové složení, reaktivita, možnosti zpracování ve stavebnictví. Odpady ze stavební výroby a možnosti jejich recyklace.
Odpadní vody, čištění, kaly a jejich zneškodňování. Ekonomika v odpadovém hospodářství, využití odpadů jako druhotných surovin, pokuty za znečišťování ŽP.

Harmonogram přednášky

 • 1.Ekosystém, biosféra, litosféra, pedosféra, hydrosféra, atmosféra, koloběh látek v přírodě.
 • 2.Znečištění atmosféry, hydrosféry, pedosféry.
 • 3.Biologické potřeby člověka, pohoda prostředí, chemické a fyzikální vlivy. Radioaktivita, radon a jeho zdroje.
 • 4.Toxikologie, zjišťování toxicity, přehled toxických látek a jejich možných zdrojů. Zákony a vyhlášky v oblasti ŽP a nakládání s odpady, nařízení EU.
 • 5.Klasifikace technologií z hlediska vzniku odpadů, klasifikace odpadů, složení a radioaktivita odpadů. Nakládání s odpady – shromažďování, sběr, svoz, třídění a recyklace odpadů.
 • 6.Metody zpracování odpadů – fyzikální, fyzikálně chemické a chemické.
 • 7.Termické zpracování odpadů, spalovny komunálního odpadu, ostatních odpadů a toxických odpadů, jiné způsoby tepelného zpracování.
 • 8.Skládkování odpadů, technologické části skládek, druhy skládek, rekultivace.
 • 9.Odpady ve stavebnictví, jejich rozdělení a charakteristika jednotlivých skupin. Odpady ze stavební výroby a možnosti jejich recyklace.
 • 10.Energetické odpady, chemické a fázové složení, reaktivita, pucolánová aktivita, možnosti využití ve stavebnictví. Odpady z hutní výroby, chemické a fázové složení, reaktivita, možnosti zpracování ve stavebnictví.

Harmonogram cvičení

 • 1.Úvodní cvičení – laboratorní řád, základní pojmy a zadání tématu EKO PROJEKTU.
 • 2.Příprava vzorků pro stanovení výluhu CuCl2 a související teorie.
 • 3.Cvičení zaměřené na využití odpadů ve stavebnictví + laboratorní práce v rámci EKO PROJEKTU.
 • 4.Laboratorní cvičení na stanovení vlastností a následně druhů daných stavebních materiálů.
 • 5.Laboratorní cvičení na stanovení typu znečištění vzorků vody + laboratorní práce v rámci EKO PROJEKTU.
 • 6.Stanovení výluhu CuCl2 referenční a upravené malty.
 • 7.Dokončení experimentální ch prací a testování produktů vzniklých v rámci EKO PROJEKTU.
 • 8.Zpracování výsledků EKO PROJEKTU do požadované formy včetně rešerše dané problematiky.
 • 9.Prezentace výsledků EKO PROJEKTU, hodnocení prací a odevzdání protokolů.
 • 10.Zápočtový test.
Fyzika, teoretické základy struktury stavebních látek a chemie stavebních látek v rozsahu učiva na FAST.
Literatura není u předmětu zadána