English

Katalog předmětů

Identifikace

KódMH56
NázevSpecializovaný projekt (ME)
Course nameSpecialized Project (ME)

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky0 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení4 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav pozemního stavitelství
GarantJan Pěnčík

Obsahové informace

Studenti se naučí zpracovávat konstrukční studii stavby a provozní schéma budov střední velikosti, se začleněním stavby do okolí ve vztahu k územnímu plánu včetně požadavků na přípravu realizace staveb.
V předmětu se zpracovává dokumentace objemového návrhu novostavby začleněné do stávajících podmínek okolní zástavby na úrovni projektu pro územní rozhodnutí a stavební povolení. Důraz se klade na provozní řešení s vazbou na volbu konstrukce stavby po stránce statické, požární bezpečnosti, ochrany proti hluku, úspory energie, bezpečnost při užívání (včetně užívání osobami s omezenou schopností pohybu.

Harmonogram cvičení

  • 1. -2.Volba a provozního schéma areálu,
  • 3. Zadání návrhu stavby jako součást areálu,
  • 4.-6.Studie 2 variant objemového návrhu stavby M 1 : 200, při začlenění do areálu,
  • 7. Modulové koordinace návrhu stavby,
  • 8. Výkresy půdorysů M 1:100,
  • 9. Situace širších vztahů 1:500,
  • 10. Výkres koordinační situace stavby M 1:200,
  • 11.Výpočet a výkres základů M 1:100,
  • 12.Technická zpráva
  • 13.Závěrečná konzultace a klasifikace
Předpokladem pro absolvování předmětu jsou znalosti o stavebních konstrukcích. Znalosti typologie, statiky, betonových a ocelových konstrukcí, požární bezpečnosti a stavebních hmot. Současně se předpokládá uplatnění znalostí o urbanismu a územním plánování a orientace v legislativě a závazných částech EN, ISO.

Základní literatura předmětu

STOLLAND, Paul and ABRAHAMS, John: Fire from First Principles, E and FN SPON, London, 1999
Montague, Peter and Taylor, Roy: Structural Engineering, McGraw Hill Book Company, London, 1989
ČNI: ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části, ČNI Praha, 2004
Vlček, M., Puchýř, B.: Praktická příručka technických požadavků na výstavbu, Verlag Dashöfer, 2004
Ing. Věra Maceková, CSc., Ing. Petr Kacílek.: Projekt I. Studijní opory, 2008., FAST, 2008

Doporučená literatura ke studiu předmětu

: , ,
Montague, Peter and Taylor, Roy: Structural Engineering, McGraw Hill Book Company, London, 1989