English

Katalog předmětů

Identifikace

KódMH52
NázevPozemní stavitelství I
Course nameBuilding Constructions I

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav pozemního stavitelství
GarantKarel Šuhajda
Vyučující v kombinované formě studiaKarel Šuhajda
Vyučující v anglickém jazyceFrantišek Vajkay

Obsahové informace

Navazuje na předmět a znalosti z předmětu Nauka o pozemních stavbách. Zopakování základní terminologie konstrukcí pozemních staveb a zásadní prohloubení dosavadních znalostí týkajících se dílčích součástí daných konstrukčních systémů. Získání hlubokých vědomostí o konstrukčních principech jednotlivých konstrukcí a jejich součástech (svislé nosné konstrukce, vodorovné nosné konstrukce, konstrukce převislé a ustupující, komíny, dělící a dilatační spáry).
Konstrukční systémy vícepodlažních staveb:- systémy stěnové, nosné stěny zděné, otvory v nosných stěnách,- systémy skeletové železobetonové monolitické, - systémy kombinované. Konstrukční systémy výškových budov, superkonstrukce – princip, materiálové varianty. Stropní konstrukce, jejich funkce, obecné požadavky, vazba na svislé nosné stěny: stropy dřevěné, železobetonové, keramické, kovové, kombinované. Konstrukce předsazené. Komínové a ventilační průduchy. Nenosné svislé konstrukce, požadavky, materiálové a konstrukční řešení.

Harmonogram přednášky

 • 1. Požadavky na konstrukce – funkční, konstrukční a materiálové; zatížení; konstrukční systémy vícepodlažních staveb.
 • 2. Svislé nosné konstrukce, stěny – zděné – druhy malt, materiál zdiva, únosnost, sedání a dotvarování zdiva; cihelné zdivo – druhy, vazby zdiva.
 • 3. Tvárnicové zdivo, kamenné zdivo, smíšené zdivo – materiálová řešení, vlastnosti a konstrukční principy.
 • 4. Monolitické a montované stěny, vícevrstvé konstrukce - konstrukční principy, únosnost; sloupy a pilíře - materiálová řešení, vlastnosti a konstrukční principy.
 • 5. Otvory ve svislých konstrukcích (ztužující prvky) - věnce a překlady – statické a konstrukční principy, materiálové varianty, eliminace tepelných mostů.
 • 6. Vodorovné nosné konstrukce - funkční a statické požadavky, vazba na svislé konstrukce; stropy monolitické.
 • 7. Montované, polomontované stropní konstrukce – druhy, vlastnosti a funkční požadavky.
 • 8. Klenby - typy, konstrukční a statické řešení; skeletové systémy – základní principy a funkční požadavky
 • 9. Skeletové systémy – monolitické, montované, kombinované konstrukční systémy.
 • 10. Konstrukční systémy výškových budov – superkonstrukce – princip, materiálové varianty, halové objekty – druhy, funkční a statické požadavky.
 • 11. Konstrukce převislé a ustupující – balkóny, lodžie, pavlače, arkýře a římsy – materiálové varianty, statické požadavky, tepelně technická problematika.
 • 12. Dilatační spáry; konstrukce svislé nenosné – příčky – materiálové a konstrukční řešení.
 • 13. Komíny a ventilační průduchy – zásady pro navrhování a provádění.

Harmonogram cvičení

 • 1. cvičení:
 • Zadání výkresu č. V1 – Půdorys nad 1. NP
 • 2. cvičení:
 • Zadání výkresu č. V2 – Výkres tvaru monolitického stropu nad 1.NP
 • Zadání studie č. S1 – Uložení monolitického stropu
 • Konzultace: výkres č. V1
 • 3. cvičení:
 • Zadání výkresu č. V3 – Výkres sestavy stropních dílců nad 1.NP
 • Zadání studie č. S2 – Uložení montovaného stropu – 2b
 • Konzultace: výkres č. V2, studie č. S1
 • Odevzdání: výkres č. V1
 • 4. cvičení:
 • Zadání výkresu č. V4 – Svislý řez prvním nadzemním podlažím
 • Zadání studie č. S3 – Konstrukční principy se snahou eliminovat tepelné mosty
 • Konzultace: výkres č. V3, studie č. S2
 • Odevzdání: výkres č. V2, studie č. S1
 • 5. cvičení:
 • Konzultace: výkres č. V4, studie č. S3
 • Odevzdání: výkres č. V3, studie č. S2
 • 6. cvičení:
 • Odevzdání: výkres č. V4, studie č. S3
 • 7. týden:
 • Zápočet
Odborné názvosloví, základní požadavky na různé typy staveb (funkční, konstrukční, a architektonické), základní znalosti o konstrukčních systémech, schopnost výběru systému v závislosti na typu stavby, zajištění prostorové tuhosti konstrukčního systému.Znalost zakreslování základních typů konstrukcí, schopnost čtení stavebních výkresů.

Základní literatura předmětu

Bečkovský, Kolář, Krupicová, Novotný, Ostrý, Šuhajda: www.bh52.cz, VUT FAST v Brně, Ústav pozemního stavitelství, 2012

Doporučená literatura ke studiu předmětu

Klimešová a kol.: M01 Nauka o pozemních stavbách, , 2004
Zlámal: M01 Pozemní stavitelství I - Svislé konstrukce, , 2005
Zlámal: M02 Pozemní stavitelství I - Vodorovné konstrukce, , 2005
Matoušková, D.: Pozemní stavitelství I, VUT Brno, 1993
Hájek, P.: Konstrukce pozemních staveb 10, ČVUT Praha, 1995
Michálek, J.: Konstrukce pozemních staveb 15, ČVUT Praha, 2001
Hodge John: Brickwork for Apprentices, Arnold, London, 2006
Chudley, R., Greeno, R.: Building Construction Handbook, Elsevier LTD., 2008
Hanák, M.: Pozemní stavitelství, Cvičení II, ČVUT Fakulta architektury, 2004