English

Katalog předmětů

Identifikace

KódMH09
NázevProjekt (ME)
Course nameProject (ME)

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky0 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení4 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav pozemního stavitelství
GarantJan Pěnčík

Obsahové informace

Student má v rámci tohoto předmětu aplikovat znalosti z předmětu MH52 Pozemní stavitelství I. a z předmětu MH04 Pozemní stavitelství II. Má prokázat schopnost navrhnout projekt jednoduché budovy a správně jej vyřešit po stránce dispoziční, konstrukční, architektonické a grafické podle platných norem.
Student se v rámci zpracování jednoduché dispozice rodinného domu seznámí se způsobem zakreslování základních stavebních prvků, způsobem kótování a značení stavebních materiálů v půdorysu a v řezu v měř, 1:50. Součástí zadání bude zpracování vzorové situace a pohledů zadaného RD.

Harmonogram cvičení

  • 1.-4. Studie rodinného domu v M 1:100
  • 5.-7. Zpracování půdorysů v M 1:50
  • 8.-9. Zpracování řezů v M 1:50
  • 10. Výkres zastřešení v M 1:50
  • 11.-12. Zpracování pohledů v M 1:100
  • 13. Situace v M 1:200, technická zpráva
Student musí absolvovat předměty Pozemní stavitelství I a II (resp. Pozemní stavitelství III podle konkrétního studijního programu).

Základní literatura předmětu

Barry, R.: The Construction of Buildings 5, Blackwell Science, Cambridge, 1998
Chudley Roy: Construction Technology, Longman, London, 1987
Vlček, M., Puchýř, B.: Praktická příručka technických požadavků na výstavbu, Verlag Dashöfer Praha, 2004
ČNI: ČSN 01 3420 – Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části, ČNI Praha, 2004
ČNI: ČSN 73 4301 – Obytné budovy, ČNI Praha, 2004