English

Katalog předmětů

Identifikace

KódMG16
NázevUrbanismus I.
Course nameUrbanism I.

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav architektury
GarantTomáš Pavlovský

Obsahové informace

Zvládnutí základních znalostí urbanistické problematiky, pochopení urbanistické typologie,funkční, provozní a prostorové struktury sídla. Základní orientace v současném urbanismu.
Úvod do disciplin urbanismus a územní plánování, základní informace o funkčním a prostorovém uspořádání urbanistických struktur, urbanistická typologie funkčních systémů sídelních útvarů, podmínky urbánního rozvoje.

Harmonogram přednášky

 • 1. Urbanismus a územního plánování, socioekonomický a environmentální rámec
 • 2. Sídelní útvary, urbanizace
 • 3. Prostorové uspořádání urbanistické struktury
 • 4. Funkční uspořádání urbanistické struktury
 • 5. Funkční systémy města – bydlení a obytné soubory
 • 6. Funkční systémy města – výroba a skladování
 • 7. Komerční a nekomerční vybavenost
 • 8. Funkční systémy města – rekreace a zeleň
 • 9. Funkční systémy města – dopravní skelet, dopravní vybavenost, technická infrastruktura
 • 10. Veřejné prostory a městský interiér
 • 11. Venkovské osídlení a krajina
 • 12. Urbánní rozvoj – demografické, sociální a kulturní předpoklady
 • 13. Urbánní rozvoj – přírodní, technické a ekonomické předpoklady

Harmonogram cvičení

 • 1.-2. Zadání tématického analytického úkolu, vysvětlení systému práce
 • 3.-4. Terénní urbanistický průzkum
 • 5.-6. Zpracování 1. skupiny analýz (širší vztahy, historický vývoj, doprava)
 • 7.-8. Zpracování 2. skupiny analýz (vybavenost, zeleň, prostorový obraz)
 • 9.-11. Konzultace rozpracovaných úkolů
 • 12.-13.Zhodnocení výsledné práce
Předmět nenavazuje přímo na žádnou s předchozích disciplin, částečně využívá znalostí získaných v technických předmětech a aplikované ekologii.

Základní literatura předmětu

Doutlík, L.: Zonární struktury, Urbanistická typologie, ČVUT Praha, 1992
Marhold, K.: Urbanistická typologie II., ČVUT Praha, 1991
Jírava, P., Slabý, P., Feitl, M.: Městské komunikace II., ČVUT Praha, 1993

Doporučená literatura ke studiu předmětu

Braam, W.: Stadtplanung, Werner Düsseldorf, 1993
Short, J.R.: Lidská sídla, OP Praha, 1994
Valenta, T.: Město a topografie, NTM Praha, 1991
Forman,R., Gordon,M.: Krajinná ekologie, Academia praha, 1993
Sitte, C.: Stavba měst podle uměleckých zásad, ARCH Praha, 1995
Gehl, J.: Život mezi budovami, Partnerství Brno, 2000
Gehl, J.: Život mezi budovami : užívání veřejných prostranství, Nadace Partnerství, Brno, 2000