English

Katalog předmětů

Identifikace

KódHV53
NázevPrávo v obchodních vztazích
Course nameLaw in Business Relations

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky0 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav stavební ekonomiky a řízení
GarantDagmar Hrabincová

Obsahové informace

Po úspěšném absolvování předmětu, budou studenti schopni:
• orientovat se v právním odvětví upravující obchodní vztahy
• posoudit odlišnosti jednotlivých forem obchodních společností a družstev včetně jejich rizik při podnikání
• využívat k podnikání informace získané z obchodního rejstříku
• rozlišit a aplikovat právní předpisy na jednotlivé typy závazkových vztahů
• samostatně analyzovat právní případ a aplikovat na něj konkrétní právní úpravu
Přehled obchodního zákoníku, jeho zásady. Návaznost obchodního a občanského práva. Základní ustanovení obchodního zákoníku. Podnik a obchodní jmění, obchodní jméno, obchodní tajemství, obchodní rejstřík. Hospodářská soutěž a nekalá soutěž. Obchodní společnosti a družstva, jejich založení, změny a likvidace. Veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným, akciová společnost, 4 typy družstva. Společníci, základní jmění, společenské smlouvy a zakladatelské listiny. Obchodní závazkové vztahy, srovnání s občanskoprávními závazkovými vztahy. Ustanovení dispozitivní a kogentní. Jednotlivé smluvní typy nominátní uvedené v obchodním zákoníku, jejich praktické tvoření, vzory smluv a jejich použití. Zajištění závazků.

Harmonogram cvičení

 • 1. Podnikání
 • 2. Podnikatelé
 • 3. Obchodní společnosti
 • 4. Družstva
 • 5. Srovnání obchodních společností a družstev
 • 6. Formy obchodních společností a družstev
 • 7. Společníci obchodních společností a družstev
 • 8. Orgány obchodních společností a družstev
 • 9. Druhy a formy cenných papírů emitovaných akciovou společností
 • 10.Obchodní rejstřík
 • 11.Smluvní vztahy
 • 12.Náležitosti nejčastěji užívaných smluvních typů
 • 13.Obchodní soud
Předpokládají se obecné znalosti práva na úrovni a v rozsahu středoškolského studia.

Základní literatura předmětu

MAREK, Karel: Smluvní obchodní právo: kontrakty , Brno: Masarykova universita , 2008
BEJČEK, Josef a kol.: Kurs obchodního práva obchodní závazky, Praha: C.H. Beck, 2010
PELIKÁNOVÁ, Irena: Obchodní společnosti, Praha: ASPI, 2006
KOTÁSEK, Josef a kol.: Kurs obchodního práva. Právo cenných papírů, Praha: C.H. Beck, 2008
DAVIDSON, Daniel: Business law principles and cases in the legal environment, Mason, Ohio: Thomson/South-Western/West, 2004