English

Katalog předmětů

Identifikace

KódHV51
NázevEkonomika měst a obcí
Course nameEconomy of Municipalities

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky0 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav stavební ekonomiky a řízení
GarantTomáš Hanák

Obsahové informace

Seznámení se základními znalostmi z oblasti organizace městských a obecních úřadů. Získání schopností se orientovat v ekonomice municipalit, hospodaření s majetkem a finančními prostředky pro přípravu odbornosti ve veřejných investicích. Získání znalostí z oblasti legislativy. Náhled do problematiky oceňování majetku a efektivnosti investic. Rozšíření schopností prezentace.
Vymezení pojmů obec a město jako sociálně ekonomický systém. Majetek obcí a měst, zásady hospodaření s tímto majetkem. Soustava veřejných rozpočtů. Rozpočtová pravidla, sestavování rozpočtů obcí, měst, pověřených obcí. Organizace městských a obecních úřadů, jejich pravomoce v ekonomické oblasti. Organizace územních celků v zahraničí a jejich samospráva.

Harmonogram cvičení

 • 1. Související právní předpisy
 • 2. Organizace měst a obcí
 • 3. Ekonomické činnosti měst a obcí
 • 4. Rozvoj měst a obcí
 • 5. Majetek a ocenění majetku
 • 6. Infrastruktura
 • 7. Efektivnost investic
 • 8. Financování - zdroje
 • 9. Způsoby hospodaření
 • 10. Externality, internalizace a úrovně řízení
 • 11. Rating obcí
 • 12. Prezentace studentů
 • 13. Prezentace studentů
Znalosti základních ekonomických pojmů a vztahů. Základy makroekonomické a mikroekonomické teorie.

Základní literatura předmětu

PROVAZNÍKOVÁ,Romana: Financování měst, obcí a regionů, Praha: GRADA Publishing, 2015
: Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, , 0
: Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, , 0
: Zákon č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, , 0
: Zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům, ve znění pozdějších předpisů (zákon o rozpočtovém určení daní), , 0
OCHRANA, František; PAVEL, Jan; VÍTEK, Leoš a kolektiv: Veřejný sektor a veřejné finance - Financování nepodnikatelských a podnikatelských aktivit, GRADA Publishing, 2010
BRADÁČ Albert, Vlasta SCHOLZOVÁ a Pavel KREJČÍŘ: Úřední oceňování majetku 2016, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, 2016