English

Katalog předmětů

Identifikace

KódHU52
NázevModerní techniky programování
Course nameModern Programming Techniques

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky1 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav automatizace inženýrských úloh a informatiky
GarantJiří Macur

Obsahové informace

Absolventi předmětu získají dovednosti v oblasti strukturovaného návrhu algoritmů a jejich implementace v jazyce Visual Basic. Získají způsobilost v použití objektových knihoven jazyka a kompatibilních aplikací. Předmět je koncipován tak, aby studenti získali sebedůvěru při samostatném řešení inženýrských úloh a problémů a nemuseli se spoléhat na služby a produkty třetích stran. Rozšířené aplikační rozhraní VBA umožní studentům využívat své algoritmy i v jiných produktech, zejména tabulkových kalkulátorech a CAD. Získané znalosti a dovednosti v oblasti algoritmizace a programování umožní absolventům tvůrčí využití výpočetní techniky ve všech technických oborech.
Tvorba programů a aplikací v prostředí Microsoft Visual Basic a VBA.
Základní algoritmy, strukturované programování, objektově orientované programování, aplikační knihovny objektů a jejich využití, řešení inženýrských úloh.

Harmonogram přednášky

 • 1. Model počítače z hlediska programátora. Vývojové prostředí jazyka.
 • 2. Proměnné, reprezetace datových typů, konstanty, přiřazovací příkaz.
 • 3. Funkce a procedury (volání funkcí, volání procedur, parametry a argumenty, veřejné a privátní procedury).
 • 4. Vestavěné prvky jazyka, vstupy a výstupy.
 • 5.-6. Příkazy pro řízení běhu, podmíněné příkazy a cykly.
 • 7. Práce se strukturovanou proměnnou.
 • 8. Strukturované a objektově orientované programování.
 • 9.-10. Aplikační knihovny objektů.
 • 11. Algoritmy numerických metod.
 • 12. Příklady řešení inženýrských úloh. Statistické a optimalizační problémy.
 • 13. Příklady řešení inženýrských úloh. Řešení mechanické úlohy.

Harmonogram cvičení

 • 1. Vývojové prostředí, první program, překlad a spuštění programu.
 • 2. Vstup a výstup v programu, použití jednoduchých funkcí, program pro řešení algebraických rovnic.
 • 3. Rozhodovací struktury, jednoduchý cyklus, program pro součet nekonečné řady.
 • 4. Uživatelské funkce a procedury, vlastní program pro výpočet transcendentní funkce.
 • 5. Prostředí tabulkového kalkulátoru pro formátovaný vstup a výstup dat. Programy pro generování dat v tabulkách.
 • 6. Strukturované proměnné, programy pro maticové operace a statistické výpočty.
 • 7. Využití objektové knihovny MS pro tvorbu grafu, program pro řešení počáteční úlohy.
 • 8. Algoritmy pro simulaci a animaci, program simulace a vizualizace vývoje nelineárního systému.
 • 9. Důležité objekty knihovny MS Excel, program pro automatizované řešení komplexní inženýrské úlohy.
 • 10. Objektová knihovna v prostředí MS Word, programy pro automatizované zpracování dokumentu.
 • 11. Knihovna pro práci se systémem souborů, programy automatizovaného zpracování a konverze dat.
 • 12. Programy pro řešení úlohy velkých deformací z oblasti nelineární mechaniky kontinua.
 • 13. Testování dovedností - samostatné tvorby a ladění programu.
znalost algoritmizace a programování v jazyce VBA, základní znalost technické angličtiny

Doporučená literatura ke studiu předmětu

Knuth, D. E.: Fundamental Algorithms. Third Edition., Addison-Wesley, 1997
WIRTH, Nicolas: Algoritmy a štruktúry údajov, Alfa Bratislava, 1988
KRÁL, Martin: Excel VBA, Computer Press, 2010
HALVORSON, Michael: Microsoft Visual Basic, Computer Press, 2010