English

Katalog předmětů

Identifikace

KódHR51
NázevVodní stavby
Course nameWater Structures

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení1 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav vodních staveb
GarantJaroslav Veselý

Obsahové informace

Získání přehledu a praktických znalostí z oborů vodní stavby a vodní hospodářství včetně zaměření na životní prostředí a její ochrany.
Vodní stavby a hospodaření s vodou a krajinné inženýrství.
Zaměření na inženýrské činnosti související s oborem inženýrské geodezie a katastru nemovitostí.
Vazba na znalosti využitelné v inženýrské praxi pro municipality, firmy a vlastní potřeby.
Specializace také na protipovodňovou ochranu, stanovení záplavových území a dokumentaci plánu a organizace výstavby včetně termínového vstupu specialistů geodezie a katastru nemovitostí.
Seznamování s aktuální problematikou v rámci inovace předmětu z ESF - dvojitý dešťový separátor, TBD přehrad na N-letou
vodu Q100 resp. Q10000, PPO a opatření při výskytu sucha, klastrové problematice.
Nově zařazena informace Metodický projekt studenta Dominika Bartoňka: Plavební mapa pro sportovně-rekreační plavbu. Řeka Dyje – km 35.3 až 40.6 v rozsahu 19 str. K dispozici u garanta předmětu HR51.
V rámci předmětu budou probrány základy hydrologie, hydrauliky (hydrostatiky a hydrodynamiky), vodohospodářské stavby, názvosloví jejich stavebních objektů.
Úpravy toků, jezy, přehrady, využití vodní energie a vodní cesty. Jímání, úprava a doprava vody pro zásobování obyvatelstva a průmyslu, odvádění a likvidaci odpadních vod, balneotechnika.
Odvodnění pozemků a staveb, závlahy a zavlažovací soustavy, malé vodní nádrže, hospodářsko - technické úpravy pozemků, vodohospodářské soustavy a nádrže.
Inovace 2012/13 o výsledky řešení projektu ESF na oboru GEOD a KN. Vytvoření vztahu k ŽP, POV a PPO přírodě blízkých a šetrných, seznámení s G měřením na přehradě Kníničky na řece Svratce. Rozšíření o Program 5 (Zpracování POV a návaznost na specializaci GaKN). Součástí předmětu je exkurze na vybrané vodohospodářské stavby (geodetická měření a TBD na VD Kníničky). Klastrová problematika na př. klastru CREA Hydro & Energy, z.s., nositele zlaté známky.

Harmonogram přednášky

 • 1. Úvod do vodního hospodářství.
 • 2. Základy hydrologie, oběh vody v přírodě, odtok.
 • 3. Hydrostatika.
 • 4. Základy hydrodynamiky.
 • 5. Hydraulika koryt, úpravy toků. PPO, ŽP.
 • 6. Potrubní hydraulika, zásobení vodou, úprava vody.
 • 7. Stokování a čištění.
 • 8. Proudění podzemní vody, odvodnění stavební jámy a návrh čerpadla.
 • 9. Jezy a hydraulika jezů.
 • 10. Přehradní stavitelství.
 • 11. Využití vodní energie.
 • 12. Stavby meliorační. POV a šetrnost k ŽP.
 • 13. Exkurze (Přehrada a Elektrárna Kníničky - geodetická měření a TBD)a další navazující akce i nad rámec semestru.
 • Zkouška - obhajoba svého programu a 2 odborná témata (1.-6.; 7.-12.).

Harmonogram cvičení

 • 1.-2. Rozdělení na skupiny (do 5 studentů). Program 1 - obsah (intenzita deště, N-leté a m-denní průtoky).
 • 3.-4. Program 2 - obsah (návrh koryta).
 • 5.-6. Program 3 - obsah (propustky, mosty).
 • 7. Kontrola a konzultace k Programům 1 - 3.
 • 8.-9. Program 4 - obsah (PPO a odvádění stavební vody, návrh čerpadla).
 • 10.-11.Program 5 - obsah (plán organizace výstavby, harmonogram včetně zapracování prací GEOD a KN).
 • 12. Kontrola a konzultace k Programům 1 - 5, odevzdávání, hodnocení.
 • 13. Exkurze (Přehrada a Elektrárna Kníničky - geodetická měření a TBD). Zápočet.
Matematika, fyzika.
Základní znalosti včetně statistiky. Základní znalosti včetně zákonů, proudění kapalin, tekutin.

Základní literatura předmětu

Rybnikář,J., Šálek,J.,Svoboda,F.: Vodní stavitelství, VUT Brno, 1993
Milerski, R., Mičín, J., Veselý, J.: Vodohodpodářské stavby MO 1 až 4., CERM, AN VUT v Brně, 2005

Doporučená literatura ke studiu předmětu

Jandora,J., Uhmannová,H.: Základy hydrauliky a hydrologie, Příklady, CERM s.r.o, Brno, 1999
Jandora,J., Stara,V., Starý,M.,: Hydraulika a hydrologie, CERM s.r.o., Brno, 2002
 • Výuka je doplněna prohlídkou laboratoří Ústavu vodních staveb a další navazující akce i nad rámec semestru.
 • Nově zařazena informace Metodický projekt studenta Dominika Bartoňka: Plavební mapa pro sportovně-rekreační plavbu. Řeka Dyje – km 35.3 až 40.6 v rozsahu 19 str. K dispozici u garanta předmětu HR51.

WWW stránka předmětu

lvv.cz; vodohospodářské stavitelství MO 1 až 4