English

Katalog předmětů

Identifikace

KódHN51
NázevDopravní stavby
Course nameTransportation Structures

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení1 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav železničních konstrukcí a staveb
GarantOtto Plášek

Obsahové informace

Student zvládne dopravní terminologii, základním dělení, parametry a návrh dopravních staveb. Student se seznámí s geometrickými parametry koleje a naučí se navrhovat směrové a sklonové uspořádání trati. Student zvládne navrhování silničních komunikací a seznámí se s městskými komunikacemi. Student se dále naučí přípravu dat pro automatizaci projektování, projektování liniových staveb pomocí výpočetní techniky.
Dopravní terminologie, základní pojmy, strategie a rozvoj dopravy v ČR podle EU. Dopravní infrastruktura, vazba na EU.
Rozvoj železniční sítě světa. Vývoj a charakteristika železniční sítě na našem území, organizačně - správní struktura ČD. Základní rozdělení železničních staveb. Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha, uspořádání koleje pro provoz jednotek s naklápěcími skříněmi. Geodetické zaměření prostorové polohy koleje, úlohy optimalizace prostorové polohy koleje, vytyčení a zajištění prostorové polohy koleje. Průjezdní průřezy, osové vzdálenosti kolejí. Výhybkové konstrukce. Členění a stavba tělesa železničního spodku a konstrukčních vrstev – základní pojmy. Konstrukce železničního svršku. Městská kolejová doprava.
Charakteristika silniční a dálniční sítě v ČR, městské komunikace a letiště, integrované dopravní systémy. Kategorie silnic a dálnic, místních komunikací, odstavné a parkovací plochy. Trasa silniční komunikace, směrové a sklonové poměry, přetvoření příčného sklonu. Šířkové uspořádání pozemních komunikací. Zemní těleso a odvodnění. Vozovka a její konstrukce. Bezpečnostní zařízení.
Příprava dat pro automatizaci projektování, projektování liniových staveb pomocí výpočetní techniky.

Harmonogram přednášky

 • 1. Dopravní terminologie, základní pojmy, strategie a rozvoj dopravy v ČR podle EU.
 • 2. Dopravní infrastruktura, vazba na EU.
 • 3. Rozvoj železniční sítě světa. Vývoj a charakteristika železniční sítě na našem území, organizačně - správní struktura ČD.
 • 4. Základní rozdělení železničních staveb. Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha, uspořádání koleje pro provoz jednotek s naklápěcími skříněmi.
 • 5. Geodetické zaměření prostorové polohy koleje, úlohy optimalizace prostorové polohy koleje, vytyčení a zajištění prostorové polohy koleje.
 • 6. Průjezdní průřezy, osové vzdálenosti kolejí.
 • 7. Výhybkové konstrukce. Členění a stavba tělesa železničního spodku a konstrukčních vrstev – základní pojmy.
 • 8. Konstrukce železničního svršku.
 • 9. Městská kolejová doprava.
 • 10. Charakteristika silniční a dálniční sítě v ČR, městské komunikace a letiště, integrované dopravní systémy. Kategorie silnic a dálnic, místních komunikací, odstavné a parkovací plochy.
 • 11. Trasa silniční komunikace, směrové a sklonové poměry, přetvoření příčného sklonu.
 • 12. Šířkové uspořádání pozemních komunikací. Zemní těleso a odvodnění. Vozovka a její konstrukce. Bezpečnostní zařízení.
 • 13. Příprava dat pro automatizaci projektování, projektování liniových staveb pomocí výpočetní techniky.

Harmonogram cvičení

 • 1. Rozchod koleje, rozšíření rozchodu koleje.
 • 2. Převýšení koleje, vzestupnice, návrh délky přechodnice. Zadání projektu zdvoukolejnění úseku železniční trati
 • 3. Výpočet vytyčovacích parametrů oblouku s krajními přechodnicemi
 • 4. Inflexní motiv, složený oblouk, mezilehlá přechodnice
 • 5. Sklonové poměry
 • 6. Vypracování výkresů
 • 7. Odevzdání projektu zdvoukolejnění úseku železniční trati. Zápočet
Elemntární základ geodézie a informačních technologií, znalost CAD systémů.

Základní literatura předmětu

Ďurčanská, Bezák, Gavulová, Mahdalová, Radimský, Řezáč, Smělý: Mestské komunikácie, EDIS, 2011
Krajčovič. M: Dopravní stavby I., VUTIUM, 1998
Plášek, Zvěřina, Svoboda, Mockovčiak: Železniční stavby. Železniční spodek a svršek, CERM, 2007

Doporučená literatura ke studiu předmětu

ESVELD, Coenraad: Modern Railway Track, MRT - Production, 2001
Plášek, O.: Železniční stavby. Návody do cvičení, CERM, 2002