English

Katalog předmětů

Identifikace

KódHE18
NázevDiplomový seminář
Course nameDiploma Seminar

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky0 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení3 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav geodézie
GarantDalibor Bartoněk

Obsahové informace

Formou referátů, oponentních vystoupení a diskuse má být docíleno spojení a prohloubení poznatků získaných v základních předmětech geodetického a kartografického studia. Předmět je zaměřen na hlavní geodetické práce a na aplikace v IG a KN. Důraz je kladen na současnou technickou úroveň zeměměřických prací a na samostatnou práci studentů. Schopnost prezentovat výsledky diplomového projektu
Předmět sestává z několika bloků. V první části je kladen důraz na současnou špičkovou měřickou techniku, měřické metody a zpracování výsledků. Druhý blok obsahuje testování měřických výsledků, odhady chyb včetně funkcí měřených veličin. V další části jsou probírány současné mapovací metody, katastr nemovitostí a software pro vedení a údržbu katastrálního operátu. Poslední blok je věnován problematice řešení témat zadaných diplomových prací.


Harmonogram cvičení

  • student bude prezentovat 4 zvolená témata a připraví si 4 oponentní vystoupení k libovolným tématům. Na závěr kurzu bude prezentovat dosavadní výsledky své diplomové práce.
Schopnost zpracovat podkladové materály do referátu.

Základní literatura předmětu

Plánka, L.: Vzor pro zpracování bakalářských a diplomových prací, elektronický text, 2004