English

Katalog předmětů

Identifikace

KódHE15
NázevGeografické informační systémy
Course nameGeographical Information Systems

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav geodézie
GarantDalibor Bartoněk

Obsahové informace

seznámit se s geografickými informačními systémy (GIS), pochopit princip územně vázaných geo-databází, zvládnout teorii grafů a topologii prostorových objektů, seznámit se s datovými modely v GIS, pochopit ontologii, metadata, prostorové analýzy, schopnost řešit projekt v prostředí Geomedia Intergraph nebo ArcGIS
Geografický informační systém (GIS), jeho účel, funkce a struktura; vztah GIS a CAD; geografický (topografický) objekt; informační a databázové systémy, moderní metody práce s údaji (genetické algoritmy, neuronové sítě), různé formy existence geografických dat, jejich vzájemná vazba (homeomorfismus); základní charakteristiky geografických dat; typy dat a modely jejich uložení; topologie v GIS; digitální modely reliéfu, organizace DMT dat v GIS; problematika standardizace v oblasti GIS, “Open GIS”; analýza dat, jejich význam a metody; základy projektování GIS; ZABAGED, DMÚ 25, resortní GISy.

Harmonogram přednášky

 • 1. Úvod, definice, interdisciplinární vztahy, geografický objekt, homeomorfismus
 • 2. Informační systémy: typy, metody návrhu
 • 3. Databázové systémy: relační algebra, jazyk SQL, prostorové indexy, prostorové dotazy, dolování dat (shluková analýza, umělé neuronové sítě, genetické algoritmy)
 • 4. Základy teorie grafů, vybrané algoritmy na grafech
 • 5. Topologie (matematická, pragmatická – norma DIGEST)
 • 6. Datové modely v GIS (vektorový, rastrový, maticový)
 • 7. Digitální model terénu (rastrový, vektorový, TIN)
 • 8. Vstup dat, metadata, přesnost a kvalita dat - normy
 • 9. Mapová algebra: model, operátory, funkce, úlohy
 • 10. Prostorové analýzy: historie, účel, typy (měřicí a klasifikační funkce, funkce překrytí, funkce v okolí, spojovací funkce)
 • 11. Současné trendy a vývojové tendence GIS

Harmonogram cvičení

 • I. Práce v prostředí Geomedia Intergraph, řešení základních úloh.
 • 1. založení projektu
 • 2. import rastrových dat
 • 3. import vektorových dat
 • 4. import seznamu souřadnic
 • II. Práce v prostředí ArcGIS, řešení základních úloh.
 • 5. řešení projektu
 • 6. řešení projektu
 • 7. řešení projektu
 • 8. analýza povodí
 • 9. klasifikace obrazu DPZ
 • 10. vzdálenostní analýzy
 • 11. vzdálenostní analýzy - dokončení
 • 12. práce s databázovými tabulkami
 • 13. zápočtový projekt
počítačová gramotnost, základy databází, statistika, aplikovaná matematika

Základní literatura předmětu

Tuček, Ján: Geografické informační systémy. Principy a praxe., Computer Press, 1998
Albrecht, Joachim: Key Concepts & Techniques in GIS, SAGE publications, 2007

Doporučená literatura ke studiu předmětu

Charvát, K. - Kocáb, M. - Konečný, M. - Kubíček, P.: Geografická data v informační společnosti, VÚGTK Zdiby, 2007
Rana, Sanjay: Topological Data Structures for Surfaces, John Viley & Sons Ltd., 2004
Wang, Fahui: Quantitative Methods and Applications in GIS., Taylor & Francis Group., 2006