English

Katalog předmětů

Identifikace

KódHE02
NázevGeofyzika a geodynamika
Course nameGeophysics and Geodynamics

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav geodézie
GarantLubomil Pospíšil

Obsahové informace

Výsledkem výuky je znalost principů geofyzikálních metod, způsob měření a získávání data a jejich zpracování, zvláště tíhových dat, jejich interpretaci a využití v praxi a výzkumných projektech.Dalším výsledkem je schopnost využívání geofyzikálních metod pro studium a poznání geodynamických procesů na i v zemském tělese.
Zařadit mezi výsledky je možno i schopnost a znalost využívání základních programů pro interpretaci přímé i obrácené úlohy v gravimetrii a magnetometrii
Předmět studia geofyziky, postavení Země ve vesmíru, pohyby Země, základní fyzikální zákony.
Základy teorie pole, skalární a vektorové pole, gradient, divergence a rotace polních veličin. Gravitační potenciál, intenzita gravitačního pole hmotného bodu, homogenní koule a obecného tělesa.
Základy teorie sférických funkcí.
Gravitační pole Země, jeho intenzita a potenciál, rozvoj potenciálu do sférických funkcí. Tíhové pole Země a jeho potenciál, hladinové plochy tíhového potenciálu. Normální tíhové pole Země, normální tíhové zrychlení, redukce tíhového zrychlení,Fayova a Bouguerova anomálie.Základy gravimetrie, druhy a principy gravimetrů.
Základní rovnice fyzikální geodézie, geoid a kvazigeoid.
Fyzikální základy seismiky, registrace a parametry zemětřesení, model Země, plochy nespojitosti. Zemské magnetické a elektrické pole. Geomagnetická a geoelektrická měření.

Harmonogram přednášky

 • 1. Předmět geofyziky, postavení Země ve vesmíru, pohyby Země, základní fyzikální zákony.
 • 2. Základy teorie pole, skalární a vektorové pole.
 • 3. Gravitační potenciál, gravitační pole hmotného bodu, koule a obecného tělesa.
 • 4. Základy teorie sférických funkcí.
 • 5. Gravitační pole Země, jeho intenzita a potenciál, rozvoj potenciálu do sférických funkcí.
 • 6. Tíhové pole Země a jeho potenciál, hladinové plochy tíhového potenciálu.
 • 7. Normální tíhové pole Země, normální tíhové zrychlení.
 • 8. Redukce tíhového zrychlení,Fayova a Bouguerova anomálie.
 • 9. Základy gravimetrie, druhy a principy gravimetrů.
 • 10. Základní rovnice fyzikální geodézie, geoid a kvazigeoid.
 • 11. Fyzikální základy seismiky, registrace a parametry zemětřesení, model Země, plochy nespojitosti.
 • 12. Zemské magnetické a elektrické pole.
 • 13. Geomagnetická a geoelektrická měření.

Harmonogram cvičení

 • ♦ A - 1 den v týdnu -2 hodiny:
 • 1. Sestavení geologicko-geofyzikálního profilu
 • 2. Měření základní sítě a cejchování gravimetru
 • 3. Změření a zpracování denního profilu
 • 4. Výpočet tíhových redukcí, normálního pole Země a tíhových anomálií
 • 5. Výpočet topokorekcí, T1 a T3
 • 6. Konstrukce tíhových map v analogové formě a GIS
 • 7. Transformace tíhového pole, filtrace anomálního pole, reziduální a regionální anomálie,
 • 8. Přímá úloha
 • 9. Obrácená úloha
 • 10. Využívání geofyzikálních programů GeolModel, GravModel, Mag model
 • 11. Komplexní interpretace geofyzikálně-geologických modelů
 • 12. Interpretace reflexních seismických profilů
Znalost základů teorie fyzikálních polí. Znalost základů geologie a dálkového průzkumu Země. Znalost základů vyšší geodézie.

Základní literatura předmětu

Pospíšil, L, Šutora, A.: PRAKTICKÁ GEOFYZIKA, Učební texty pro geodety, GRAVIMETRIE, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, 2002
Pospíšil, L, Šutora, A.: PRAKTICKÁ GEOFYZIKA, Učební texty pro geodety, ÚVOD DO UŽITÉ GEOFYZIKY, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, 2003
Pospíšil L.: Geofyzika a geodynamika, MODUL #1 , HE02 - GEOFYZIKA A GEODYNAMIKA, VUT, Fakulta stavební, Brno, 2007
Andreev, B.A. , Kljušin, I.G.: Geologičeskoje istolkovanie gravitacionnych anomalii, Moskva, Nedra, 1965
Bullen, K.E.: Introduction to the Theory of Seismology, Cambridge University Press, 1953
Burša, M., Pěč, K.: Tíhové pole a dynamika Země, ACADEMIA, Praha, 1988

Doporučená literatura ke studiu předmětu

Lillie, R.J.: Whole Earth Geophysics, Prentice Hall, New Jersey, 1999
Mareš S. , et al.: Úvod do užité geofyziky, SNTL a ALFA. Praha, 1979
Mareš, S. a kol.: Geofyzikální metody v hydrogeologii a inženýrské geologii, SNTL/Alfa, Praha, 1983
Ochaba, Š.: GEOFYZIKA. Základy fyziky Země a jej okolia, SPN - Bratislava, 1986
Sheriff, R.E.: Geophysical methods, Prentice Hall, N.J., 1989
Schenk, V., and Schenková, Z.: Maps of Seismic Zones in Recent Czech National Codes, Journal of Exploration Geophysics, Remote Sensing and Environment: ročník IV. No. 2/1997, Brno, 1997
Telford, W. M., Geldart L. P., and Sheriff R. E. : Applied Geophysics, 2nd ed., Cambridge University Press, 1990
Wiegel, R.: Earthquake Engineering, Prentice Hall, 1970
Burger, H. R.: Exploration Geophysics of the Shallow Subsurface, Prentice Hall P. T., 1992
LaCoste & Romberg: General Catalog, Austin, Texas, 1997
: , ,