English

Katalog předmětů

Identifikace

KódGZ53
NázevKomunikace a rétorika
Course nameCommunication and Rhetorics

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení0 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav společenských věd
GarantJaroslav Lindr

Obsahové informace

Přehled o základních principech a druzích komunikace. Teoretické znalosti o komunikačním procesu, schopnost aplikace efektivní komunikace v různých situacích firemního, pracovního a osobního života. Zvládnutí přípravy, obsahu a formy veřejné promluvy. Znalost zásad komunikace mezi lidmi. Praktické ověření získaných poznatků a zkušeností absolvováním série "veřejných projevů" na různá zvolená témata s využitím videokamery. Zpětnovazební reflexe a rozbor chyb v projevu.
Teorie a praxe rétoriky a komunikace, zásady efektivní komunikace, osobnost řečníka, typy osobnosti, temperament, charakter, komunikační proces, druhy komunikace, význam komunikace, sociální komunikace, neverbální komunikace, komunikace na úrovni, zvládnutí různých komunikačních projevů, veřejný projev, dikce /mluva/, respirace, fonace, artikulace, příprava obsahu a formy mluveného projevu, jazykové a stylistické prostředky, mimoslovní prostředky, členění výstavby řečnického projevu, monologické a dialogické formy veřejných mluvených projevů, potlačení trémy.

Harmonogram přednášky

 • 1. Úvod do studia společenských věd. Význam pro teorii a inženýrskou praxi.
 • 2. Sociální psychologie a její místo v životě jednotlivce. Psychologické pojmy. Paměť, řeč a myšlení.
 • 3. Metody psychologického a komunikačního výzkumu. Rozhovor, dotazník, anamnéza. Výchova a sebevýchova. Formování osobnosti v prostředí.
 • 4. Osobnost, obecné otázky, struktura. Temperament a charakter. Typy osobnosti.
 • 5. Vývoj a formování osobnosti. Stadia vývoje osobnosti dle věku. Biologické a sociologické determinace osobnosti.
 • 6. Komunikace a rétorika v současnosti, její využití v profesní praxi i osobním životě.
 • 7. Zásady dobrého veřejného projevu. Dikce neboli mluva. Respirace, fonace a artikulace.
 • 8. Příprava obsahu a formy mluveného projevu a zásady komunikace mezi lidmi.
 • 9. Jazykové a stylistické prostředky. Osobnost řečníka. Český jazyk v projevech.
 • 10. Mimoslovní prostředky a osobnost řečníka.
 • 11. Členění výstavby řečnického projevu. Kvalita veřejných projevů. Způsoby zvládání trémy.
 • 12. Jednotlivé typy veřejných, monologických a dialogických projevů v praxi.
 • 13. Ověření získaných znalostí a dovednosti testem rétorické sebereflexe formou tzv. veřejných projevů s použitím videotechniky.
Předmět navazuje na znalosti získané ve středoškolském vzdělání v tomto oboru, proto se k jeho studiu nepožadují žádné další odborné vědomosti z vysokoškolského studia, je vítán zájem o teorii komunikace, znalosti z obecné psychologie, zkušenosti z projevy, pozorování projevů jiných lidí, motivace ke zkvalitnění vlastní komunikace.

Základní literatura předmětu

KOHOUT, Jaroslav: Rétorika - umění mluvit a jednat s lidmi, Praha: Management Press, 2002

Doporučená literatura ke studiu předmětu

HARVEY, Christine: Jak vystupovat na veřejnosti a získat důvěru posluchačů, Praha: Management Press, 1994
EHRENBORG, Jöns: Přesvědčivé vystupování, Praha: Management Press, 1995
KING, Larry: Nebojte se mluvit, Praha: Ivo Železný, 1999
KOHOUTEK, Rudolf, ŠTĚPANÍK, Jaroslav, KUNOVSKÝ, Jan: Základy psychologie pro techniky, Brno: Cerm, 1994
ŠPAČKOVÁ, Alena: Moderní rétorika, Praha: Grada, 2009
 • Společenskovědní předmět, nutnost jiného přístupu k učení a zvládnutí předmětu, samostudium, individuální četba, ústní a písemná prezentace výsledků.