English

Katalog předmětů

Identifikace

KódGZ51
NázevPsychologie
Course namePsychology

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení0 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav společenských věd
GarantKatarína Šafárová

Obsahové informace

Student bude seznámen se základními psychologickými pojmy, modely a teoriemi tak, aby byl schopen samostatně studovat odbornou literaturu a byl schopen sám formulovat hypotézy v rámci psychologie a také je příp. i ověřit.
Student porozumí procesu vzdělávání z psychologického hlediska a bude schopen regulovat proces učení tak, aby byl co nejoptimálnější.
Orientace v obecné, vývojové a sociální psychologii a psychologii komunikace.
Schopnost aplikovat získané znalosti a dovednosti v osobním i profesním životě.
Předmět a systém psychologických věd, klasifikace psychických jevů, poznávací, citové a volní procesy a stavy, vlastnosti tělesné a výrazové, schopnosti, temperament, charakter, strukturální vlastnosti osobnosti, normalita a patologie osobnosti, motivace , stimulace a utváření osobnosti a její vývoj.

Harmonogram přednášky

 • 1. Místo psychologie v životě jednotlivce.
 • 2. Členění psychologie
 • 3. Psychologie vnímání. Vnímání na humánní a subhumánní úrovni.
 • 4. Neuroanatomie.
 • 5. Poznávací procesy.
 • 6. Intelektové schopnosti a jejich poznávání.
 • 7. Emoce. Temperament. Motivace.
 • 8. Rozdíly mezi muži a ženami v komunikaci, vnímání apod.
 • 9. Učení, jeho významy a druhy
 • 10. Obecné zákony učení
 • 11. Teorie osobnosti - psychoanalýza S. Freuda.
 • 12. Psychosociální vývoj osobnosti.
 • 13. Sociální vztahy ve skupinách.
Základní znalosti z obecné psychologie (na středoškolské úrovni z předmětů Občanská nauka nebo Základy společenských věd), znalost obecných elementárních pojmů z oblasti psychologie.

Základní literatura předmětu

ATKINSON, R. L.; ATKINSON, R. C.;SMITH, E.E.: Psychologie, Portál, 2003

Doporučená literatura ke studiu předmětu

FIELDEN, J. S.: Principles of Business Communication, Macmillan Publishing Company, 1990