English

Katalog předmětů

Identifikace

KódGV53
NázevÚčetnictví
Course nameAccounting

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení0 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav stavební ekonomiky a řízení
GarantJitka Chovancová

Obsahové informace

Studenti získají znalosti v oblasti vedení účetnictví, pochopí souvislost účetnictví s daňovým systémem a jejich významu a smyslu pro potřeby hospodářské praxe. Získají základní dovednosti v oblasti finančního účetnictví, osvojí si schopnost zaúčtovat typické účetní případy v oblasti majetku a zdrojů, dále pak v evidenci nákladů a výnosů. Schopnost sestavit předepsané účetní výkazy a pracovat s nimi pro potřeby finančního řízení.
Právní úprava vedení účetnictví, zákon 563/91 Sb, postupy účtování. Účetní soustavy, účetnictví jednoduché a podvojné. Finanční účetnictví. Základní účtování v oblasti majetku a zdrojů. Evidence nákladů a výnosů. Účetní uzávěrka a závěrka. Práce s účetními výkazy. Význam účetnictví při finančním řízení podniku.

Harmonogram přednášky

 • 1.-2.Zákon 563/91 Sb. o účetnictví.
 • 3.Majetek a zdroje krytí majetku. Rozvaha, druhy rozvah. Rozvahový den. Náklady a výnosy účetní jednotky.
 • 4.Účet. Druhy účtů. Základní účetní případy v oblasti majetkové, účtování nákladů a výnosů.
 • 5.Účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele. Účtování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku.
 • 6.Účtování zásob
 • 7.Účtování na finančních účtech. Účtování pohledávek a závazků.
 • 8.Evidence mezd. Účtování ve vztahu ke státnímu rozpočtu (daně a dotace).
 • 9.Účtování nákladů a výnosů.
 • 10.Časové rozlišení nákladů a výnosů. Dohadné položky.
 • 11. Tvorba a čerpání rezerv. Vazba na daň z příjmů.
 • 12. Účtování v účtové třídě 4 – Kapitálové účty a dlouhodobé závazky.
 • 13. Účetní uzávěrka. Účetní případy konce účetního období. Uzavírání a otevírání účetních knih. Použití hospodářského výsledku.
Znalosti v oblasti financování a ekonomiky stavebního podniku.

Základní literatura předmětu

: Zákon č. 563/91 Sb., o účetnictví, , 0
: Opatření MF č.j.281/89 759/2001, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, , 2001
: Vyhláška č.500/2002 Sb., , 2002
KOVANICOVÁ, Dana: Finanční účetnictví v kontextu současného vývoje, Praha: Polygon, 1997
Sutton, Tim: Corporate Financial Accounting and Reporting, Prentice Hall, 2004