English

Katalog předmětů

Identifikace

KódGH01
NázevPozemní stavitelství a urbanizmus
Course nameBuilding Constructions and urban planning

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav pozemního stavitelství
GarantRadim Smolka

Obsahové informace

Studenti se seznámí s problematikou stavitelství a s realizací stavby, včetně zpracování výkresů projektové dokumentace při zohlednění platných předpisů a s aplikací znalostí v oblasti geodézie a jejich vzájemného propojení v oblasti geodézie. Výstupem výuky předmětu je vypracovaná projektová dokumentace konstrukční studie návrhu stavby včetně situace pro vytýčení stavby.
Uvedení do problematiky pozemního stavitelství a seznámení s hlavními nosnými konstrukcemi a nosnými systémy staveb s vazbou na urbanismus a územní plánování. Studenti se seznámí se základními znalostmi účelové, funkční a konstrukční struktury staveb a s aplikací znalostí v oblasti geodézie a jejich vzájemného propojení. Výstupem tohoto kurzu je vypracování studie stavby v konkrétních podmínkách daného území.

Harmonogram přednášky

 • 1. Urbanismus, územní plánování, legislativa a urbanistická typologie
 • 2. Funkční, provozní a prostorové uspořádání urbanistické struktury sídelního útvaru, územní plán města, obce, regulační prvky, ochranná pásma
 • 3. Veřejné prostory, dopravní a technická vybavenost území a začlenění stavby do infrastruktury sídla
 • 4. Typy staveb dle účelu jejich využití. Základní typy konstrukcí a koordinace jejich rozměrů
 • 5. Konstrukční systémy staveb. Vnější vlivy působící na konstrukce
 • 6. Zakládání staveb, výkopy a základové konstrukce. Koordinační situace stavby
 • 7. Svislé nosné konstrukce včetně obvodových stěn stavby. Nosný systém a prostorové ztužení stavby
 • 8. Vodorovné nosné konstrukce. Typy stropních konstrukcí. Převislé a ustupující konstrukce
 • 9. Konstrukční soustavy pro zastřešení staveb krovem.
 • 10. Konstrukce spojující různé výškové úrovně – schodiště, rampy
 • 11. Ploché střechy a komíny
 • 12. Dělící nenosné konstrukce, výplně otvorů, podlahy
 • 13. Legislativa a Stavební zákon

Harmonogram cvičení

 • 1.-2.Návrh dispozice podsklepené stavby
 • 3.-5.Konstrukční studie stavby 1:100
 • 6.-7.Řezy a pohledy
 • 8.Vrstevnicový plán a místopis
 • 9.Umístění stavby do terénu
 • 10.Základové konstrukce
 • 11.Terénní úpravy
 • 12.Technická zpráva
 • 13. Kompletace a udělení zápočtu
kartografie, zeměměřičství, základy počítačové grafiky

Základní literatura předmětu

Doutlík L.: Urbanistická typologie, ČVUT Praha, 1992
Horniaková a kol.:: Pozemní stavitelství, JAGA Bratislava, 2002
Štípek J.: Zásady nauky o stavbách, ČVUT Praha, 2000