English

Katalog předmětů

Identifikace

KódGE55
NázevGeografie
Course nameGeography

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení0 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav geodézie
GarantAleš Ruda

Obsahové informace

Student zvládne teoretické základy studia krajinné sféry a jejich jednotlivých komponent na pozadí problematiky tvorby a ochrany životního prostředí. Obnoví si regionálněgeografické znalosti jednotlivých kontinentů světa a České republiky v kontextu soudobé společenské a politické situace.
Krajinná sféra, její strukturalizace a vývoj v čase. Základní tvary reliéfu Země a pochody jejich modelace. Klimatotvorní činitelé, vliv podnebí na vývoj reliéfu, půd a vegetace. Počasí. Voda a její úloha ve fyzickogeografické sféře. Krasové oblasti a jejich vývoj. Základy socioekonomické geografie. Geografické důsledky pohybů Země. Moderní metody geografického výzkumu. Přehledná regionální geografie světa, kontinentů a ČR. Geografický přístup k tvorbě topografických a tematických kartografických děl.

Harmonogram přednášky

 • 1. Geosféry a jejich druhy.
 • 2. Planetární geografie.
 • 3. Vývoj georeliéfu.
 • 4. Klimatotvorní činitelé.
 • 5. Počasové jevy.
 • 6. Základy hydrologie a hydrografie.
 • 7. Světová rostlinná pásma.
 • 8. Demografický pohyb obyvatelstva.
 • 9. Regionální geografie Asie.
 • 10. Regionální geografie Afriky a Austrálie.
 • 11. Regionální geografie Evropy.
 • 12. Regionální geografie ČR.
 • 13. Soudobé metody geografického výzkumu.
Znalosti středoškolské geografie.

Základní literatura předmětu

DEMEK, Jaromír, QUITT, Evžen, RAUŠER, Jaroslav: Úvod do obecné fyzické geografie, Praha: Academia, 1975
NETOPIL, Rostislav: Hydrologie pevnin, Praha: Academia, 1972
BRÁZDIL, R. a kol.: Úvod do studia planety Země, Praha: SPN, 1988
kolektiv: Anatomie Země, Albatros, 1995
HRALA, Václav, KAŠPAR, Václav, VITVAROVÁ, Irina: Geografie světového hospodářství, Praha: VŠE, 1996
BIČÍK, Ivan a kol.: Regionální zeměpis světadílů, Praha: ČGS, 2007
BIČÍK, Ivan a kol.: Makroregiony světa, Praha: ČGS, 2010

Doporučená literatura ke studiu předmětu

BLIJ, Harm J. De, MURPHY, Alexander B.: Human Geography - Culture, Society and Space, New York: Wiley, 2003