English

Katalog předmětů

Identifikace

KódGE30
NázevPozemkové úpravy
Course nameLand Consolidation

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav geodézie
GarantJakub Foral

Obsahové informace

Základní stupeň způsobilosti orientace v ochraně zemědělské půdy před erozí, v otázkách vývoje a ohrožení zemědělského půdního fondu. Znalost legislativních opatření k procesu pozemkových úprav, zvládnutí procesu projektování a realizace pozemkových úprav. Standardní činnosti k přípravě databází z katastru nemovitostí a z terénních průzkumů, individuální aplikace znalostí při řešení jednotlivých prováděcích etap pozemkových úprav.
Historie a účel pozemkových úprav (PÚ), PÚ v okolních zemích. Terminologie. Pozemkové úřady. PÚ jako nástroj tvorby životního prostředí. Formy PÚ. Upřesnění a rekonstrukce přídělů, nedokončená scelení. Komplexní pozemkové úpravy. Podklady, přípravné práce: výběr k.ú., řízení o PÚ, obvod upravovaného území, zjišťování průběhu hranic, úvodní jednání, průzkum území a analýza současného stavu, zaměření skutečného stavu. Bonitované půdně ekologické jednotky (BPEJ). Soupis nároků vlastníků. Územní systém ekologické stability (ÚSES). Plán společných zařízení: cestní síť, vodohospodářská opatření, protierozní opatření. Optimalizace druhů pozemků, optimální uspořádání navržených pozemků, přiměřenost kvality a výměry vyčleňovaných pozemků, zřízení věcných břemen. Rozhodnutí pozemkového úřadu. Realizace. Bilance. Výstavba společných zařízení. Dokumentace výsledků PÚ, zápis PÚ do katastru.

Harmonogram přednášky

 • 1. Účel pozemkových úprav.
 • 2. Pozemkové úřady.
 • 3. PÚ jako nástroj tvorby životního prostředí. Formy PÚ.
 • 4. Upřesnění a rekonstrukce přídělů, nedokončená scelení.
 • 5. Komplexní pozemkové úpravy. Přípravné práce.
 • 6. Územní systém ekologické stability (ÚSES).
 • 7. Plán společných zařízení: cestní síť, vodohospodářská opatření, protierozní opatření.
 • 8. Optimalizace druhů pozemků, optimální uspořádání navržených pozemků, přiměřenost kvality a výměry vyčleňovaných pozemků, zřízení věcných břemen.
 • 9. Rozhodnutí pozemkového úřadu. Realizace. Bilance. Dokumentace výsledků PÚ, zápis PÚ do katastru.

Harmonogram cvičení

 • 1. Dělení pozemků.
 • 2. Dělení pozemků.
 • 3. Řešení obvodu pozemkových úprav.
 • 4. Řešení obvodu pozemkových úprav.
 • 5. Sestavení nároků vlastníků.
 • 6. Sestavení nároků vlastníků.
 • 7. Dělení pozemků lokality pozemkových úprav.
 • 8. Dělení pozemků lokality pozemkových úprav.
 • 9. Vliv eroze.
Základy katastru nemovitostí, souřadnicové výpočty, určování výměr, zpracování v CAD.
Znalost vytyčovacích prací a inženýrské geodézie.

Základní literatura předmětu

Dumbrovský, M. - Mezera, J. - Skřítecký, L.: Metodický návod pro vypracování návrhů pozemkových úprav, Česká komora pro pozemkové úpravy, 2004
Dumbrovský, M.: Pozemkové úpravy, VUT v Brně, FAST, akad. nakl. CERM, 2004

Doporučená literatura ke studiu předmětu

Švehla, F. - Vaňous, M.: Pozemkové úpravy, Vydavatelství ČVUT, 1997