English

Katalog předmětů

Identifikace

KódGE18
NázevKartografie I
Course nameCartography I

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky3 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení3 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav geodézie
GarantAleš Ruda

Obsahové informace

Student zvládne základní teoretické znalosti z kartografie, včetně kartografie tematické a digitální, podrobně se seznámí se státními mapovými díly ČR a získá základní přehled o vývoji české a světové kartografie a o digitálních kartografických dílech, jež jsou součástí národních geoinformačních systémů.
Teorie kartografické informace - kartografické vyjadřovací prostředky, kartografický jazyk.
Kartografická interpretace a generalizace.
Základy kartometrie. Digitální kartografie vektorová a rastrová presentace,INTRANET/INTERNET. Tematická kartografie. Vývoj české a světové kartografie.
Kartografie v kontextu procesu evropské integrace.

Harmonogram přednášky

 • 1. Definice kartografie a její vnitřní struktura
 • 2. Druhy kartografických děl – rovinná, prostorová, digitální
 • 3. Geometrické základy kartografických děl a jejich obsah, kartografická zobrazení obecně
 • 4. Obsah kartografických děl – mapová plocha: mapové pole, mapový rám (rámové údaje), okraj mapy (mimorámové údaje), konstrukční prvky (souřadnicové sítě), měřítko, kompozice, topografický obsah (polohopis, výškopis a popis), tematický obsah
 • 5. Kartografická interpretace – teorie kartografického jazyka, kartografické vyjadřovací prostředky, interpretace polohopisu, výškopisu a popisu mapy
 • 6. Kartografická generalizace a kartometrie – činitelé ovlivňující generalizaci, druhy generalizace, vyjádření a generalizace hlavních prvků mapy, harmonizace obsahu kartografického díla, kartometrické vlastnosti map, přesnost map, kartometrické úlohy
 • 7. Vývoj české a světové kartografie – od historických map, základní mapy (velkoměřítkové mapy a vojenské topografické mapy – P. Kalvoda)
 • 8. Státní mapová díla ČR (Nařízení vlády č. 430/2006 Sb.), kartografická zobrazení (Gauss-Krugerovo, UTM) a závazné souřadnicové systémy použité v státních mapových dílech ČR ( S-42, WGS 84), (Cassini-Soldnerovo, Křovákovo, S-SK, S-JTSK – P. Kalvoda)
 • 9. Digitální kartografie – vektorová a rastrová prezentace kartografických dat, formáty dat, software, mapové servery, digitální kartografická díla ČR - přehled
 • 10. Tvorba, výroba a vydávání kartografických děl – redakční činnost (nakladatelství a vydavatelství), projekční příprava, kartografická tvorba a autorské právo v kartografii, legislativa
 • 11. Kartografická polygrafie a reprografie. Tiskové podklady (barva, rastry, masky), zpracování textových předloh (písmo, rukopis, sazba), optické rozpoznávání znaků, základy typografie, knihařské zpracování
 • 12. Tisk. Princip tisku z výšky (knihtisk), z hloubky (bankovky), z plochy (mapy), ofsetového tisku, elektrografie, analogové a digitální kopírovací techniky, 2D a 3D tiskárny
 • 13. Legislativní a institucionální zabezpečení kartografie

Harmonogram cvičení

 • 1-2 Státní mapa, digitální konstrukce mapového rámu a kilometrových sítí.
 • 3-4 Stabilní katastr, digitání zpracování konstrukčního listu mapy.
 • 5-6 Základní mapa ČR, tvorba znakového klíče.
 • 7-8 Digitální katastrální mapa, transformace, vektorizace.
 • 9-10 Zpracování konfiguračních a plotrovacích souborů, tisk.
 • 11 Kontrolní test
Souřadnicové systémy užívané v mapování.

Základní literatura předmětu

PLÁNKA, Ladislav: Úvod do kartografie, elektronický text, 2007
PLÁNKA, Ladislav: Kartografická interpretace, elektronický text, 2007
PLÁNKA, Ladislav: Kartografická generalizace a kartometrie, elektronický text, 2007
PLÁNKA, Ladislav: Úřední mapy, elektronický text, 2007
PLÁNKA, Ladislav: Státní mapové dílo, elektronický text, 2007
VEVERKA,Bohuslav, ZIMOVÁ,Růžena: Topografická a tematická kartografie, Praha: ČVUT, 2008
VOŽENÍLEK,Vít., KAŇOK,Josef: Metody tematické kartografie - Vizualizace prostorových jevů, Olomouc: UP, 2011

Doporučená literatura ke studiu předmětu

HAKE,Günter, GRüNREICH, Dietmar, MENG, Liqiu: Kartographie, Berlin-New York: Walter de Gruyter, 2002
KRAAK,Menno-Jan, ORMELING,Ferjan: Cartography: Visualisation of Geospatial Data, Harlow: Pearson Education, 2003
KOHLSTOCK,Peter: Kartographie, Paderborn: Ferdinand Schöningh, 2004
SEMOTANOVÁ,Eva: Mapy Čech, Moravy a Slezska v zrcadle staletí, Libri, 2001
SEMOTANOVÁ,Eva: Atlas zemí Koruny české, Skřivan, 2002
PRAVDA, Ján: Základy koncepce mapového jazyka, Bratislava: GÚ SAV, 1990