English

Katalog předmětů

Identifikace

KódGE17
NázevKatastr nemovitostí II
Course nameCadastre of Real Estates II

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav geodézie
GarantStanislav Kutálek

Obsahové informace

Student se seznámí se zjednodušenou evidencí. Je připravován na základní úkony spojené s tvorbou jednoduchých geometrických plánů s využitím zjednodušené evidence. Je seznámen s činností vedení katastru nemovitostí.
Mapy zjednodušené evidence,soubor popisných informací zjednodušené evidence, identifikace parcel, tvorba geometrickch plánů s využitím zjednodušené evidence,pozemkové úpravy,katastrální mapa digitalizovaná
Soudní znalectví a katastr.


Harmonogram přednášky

 • 1. Mapy zjednodušené evidence
 • 2. Soubor popisných informací zjednodušené evidence
 • 3. Identifikace parcel
 • 4. Tvorba geometrickch plánů s využitím zjednodušené evidence
 • 5. Vstup na pozemky
 • 6. Pozemkové úpravy
 • 7. Katastrální mapa digitalizovaná
 • 8. Zápisy vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem
 • 9. Opravy a změny obsahu katastru nemovistí
 • 10. Soudní znalectví a katastr
 • 11. Organizace zeměměřické služby
 • 12. Platná legislativa související s katastrem nemovitostí
 • 13. Činnost při vedení katastru nemovitostí

Harmonogram cvičení

 • 1.Opakování tvorby výpočtu výměr a výkazu dosavadního stavu na vzorových případech
 • 2.Práce s mapami ZE, Přídělové operáty, Mapa grafického přehledu parcel ZE
 • 3.Výpočet výměr parcel a dílů společně s vyřešením ZE-jednoduché příklady
 • 4.Výpočet výměr parcel a dílů společně s vyřešením ZE-složitější případy
 • 5.Výpočet výměr parcel a dílů společně s vyřešením ZE-komplikované případy, vyrovnání dílů na parcelu ZE
 • 6.Vzorový příklad vyhotovení GPL pro odstranění ZE, přepracování výsledků dřívější zeměměřické činnosti, zadání samostatné práce-geometrický plán pro odstranění ZE
 • 7.Studijní volno pro zaměření geometrického plánu
 • 8.Konzultace nad částečným zpracováním samostatné práce, řešení vzniklých situací.
 • 9.Komplexní rozbor vzniklých problémů při vyhotovování samostatné práce,
 • 10.KMD a KM-D ukázky výsledků jednotlivých etap tvorby,
 • 11.Výpočet výměr a výkaz dosavadního a nového stavu při automatizovaném zpracování. Ukázka programů GEOMETR a GROMA.
 • 12.Praktická ukázka vyhotovení výměnného formátu u jednotlivých typů katastrálních map v programu GEUS, VKM, GROMA, Zápisy vlastnických a jiných věcných práv do katastru, ukázky, formuláře
 • 13.Ukázka protokolů oprav chyb v katastru. zápočtový test, zápočet
Schopnost tvorby jednoduchých geometrických plánů s využitím zjednodušené evidence. Tvorba geometrických plánů na vytvoření věcného břemene.

Základní literatura předmětu

Kutálek S., Šváb T.: Katastr nemovitostí II, Všeobecná část katastru, Studijní opora, VUT v Brně FAST, 2006
Kutálek S., Šváb T.: Katastr nemovitostí II, Výsledky zeměměřické činnosti, Studijní opora, VUT v Brně FAST, 2006
Kuba B. - Olivová K. -: Katastr nemovitostí po novele, Linde Praha a.s., 1998
: Vyhláška 26/2007, ČUZK, Praha, 2007

Doporučená literatura ke studiu předmětu

Olivová K., Kuba B, Vávrová M.: Byty a katastr nemovitostí, Linde Praha a.s., 1997
Kutálek S., Šváb T.: Katastr nemovitostí I, Vývoj KN, Studijní opora, VUT v Brně FAST, 2005
Kutálek S., Šváb T.: Katastr nemovitostí I, geometrický plán, Studijní opora, VUT v Brně FAST, 2005