English

Katalog předmětů

Identifikace

KódGE16
NázevInženýrská geodézie I
Course nameEngineering Geodesy I

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky3 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení3 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav geodézie
GarantOtakar Švábenský

Obsahové informace

Znalost základních principů a problémů inženýrské geodezie. Znalost metodiky rozborů přesnosti vytyčení základních geometrických veličin a základních vytyčovacích metod. Znalost základních geodetických prací pro jednotlivé obory stavebnictví.
Základní pojmy inženýrské geodezie. Základy rozborů přesnosti vytyčení. Vytyčovací sítě. Vytyčování úhlů a délek. Základní metody vytyčení polohy (polární metoda, protínání ze směrů a délek, přechodné stanovisko). Výškové vytyčování. Vytyčování pozemních, liniových a plošných stavebních objektů. Geodetická část stavební dokumentace (vytyčovací výkresy, vytyčovací sítě, dokumentace skutečného provedení stavby). Kontrolní a ověřovací měření na stavbách. Měření posunů a přetvoření staveb.

Harmonogram přednášky

 • 1. Úvod, historie, základní pojmy, model měření, teorie rozborů přesnosti.
 • 2. Metodika rozborů přesnosti měření a vytyčování úhlů a délek.
 • 3. Metodika rozborů přesnosti měření a vytyčování výšek. Vytyčení přímky a svislice.
 • 4. Rozbory přesnosti a postupy základních metod vytyčení polohy.
 • 5. Rozbory přesnosti a postupy dalších metod vytyčení polohy.
 • 6. Základní pojmz stavební geodézie. Vytyčování a kontrolní měření staveb. Předpisy a normy. Vytyčovací výkresy.
 • 7. Zajištění geodetických prací účastníky výstavby. Primární systémy staveb. Vytyčování sekundárních systémů stavebních objektů.
 • 8. Úlohy geodézie v pozemním stavitelství. Podrobné vytyčení pro základní technologie výstavby.
 • 9. Úlohy geodézie v dopravním stavitelství. Základní pojmy a terminologie. Geodetické práce při přípravě a projektování dopravních komunikací.
 • 10. Vytyčování trasy liniové stavby. Vytyčování oblouků a přechodnic. Podélný a příčný profil komunikace.
 • 11. Vytyčování a měření podzemních inženýrských staveb.
 • 12. Měření posunů a přetvoření stavebních objektů. Metody měření svislých a vodorovných posunů.
 • 13. Progresivní měřické technologie v oboru IG. Družicové metody. Laserové skenování.

Harmonogram cvičení

 • 1. Úvod, seznámení s podmínkami udělení zápočtu, základní pojmy inženýrské geodézie.
 • 2. Rozbory přesnosti - soubory měření, základní charakteristiky přesnosti, testování výsledků měření.
 • 3. Rozbory přesnosti měření a vytyčování úhlů.
 • 4. Měření osnov směrů se zavedením korekcí pro strmé záměry - teoretický rozbor a praktické měření.
 • 5. Vytyčení úhlu se zadanou přesností - teoretický rozbor a praktické měření.
 • 6. Měření a vytyčování délek elektronickými dálkoměry, rozbor přesnosti a praktické měření.
 • 7. Měření a vytyčování délek pásmem, rozbor přesnosti a praktické měření.
 • 8. Vytyčení polohy polární metodou, vytyčovací prvky, vytyčovací náčrt a rozbor přesnosti.
 • 9. Vytyčení polohy metodou přechodných stanovisek, rozbory přesnosti.
 • 10. Vytyčování výšek nivelací a trigonometrickou metodou, rozbory přesnosti.
 • 11. Vytyčovací výkres pozemní stavby, práce s technickými normami, výpočet vytyčovacích prvků.
 • 12. Vytyčovací výkres liniové stavby, práce s technickými normami, kružnicový oblouk, výpočet vytyčovacích prvků.
 • 13. Závěrečná kontrola podmínek pro získání zápočtu, udělení zápočtu.
Znalost základních metod matematické analýzy. Orientace v základech teorie chyb.

Základní literatura předmětu

Michalčák, O. a kol.: Inžinierska geodézia I, Alfa Bratislava, 1985
Michalčák, O. a kol.: Inžinierska geodézia II, Alfa Bratislava, 1990
Richardus, P.: Project Surveying, A.A.Balkema Rotterdam, 1984
Švábenský O., Vitula A., Bureš J.: Inženýrská geodézie I. M02 Geodézie ve stavebnictví, studijní opora VUT Brno, 2006
Švábenský O., Vitula A., Bureš J.: Inženýrská geodézie I. M01 Základy inženýrské geodézie, studijní opora VUT Brno, 2006

Doporučená literatura ke studiu předmětu

Švábenský O., Vitula A., Bureš J.: Inženýrská geodézie I. M03 Návody ke cvičením, studijní opora VUT Brno, 2006