English

Katalog předmětů

Identifikace

KódGE14
NázevVýuka v terénu II
Course nameField Training II

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky0 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení0 [hodiny/týden], povinná
Počet dnů výuky v terénu15

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav geodézie
GarantPetr Kalvoda

Obsahové informace

Prakticky nacvičit znalosti získané z cvičení a přednášek mapování a katastru nemovitostí, naučit se zmapovat polohopisně a výškopisně zadanou lokalitu, vyhotovit polohopisnou a výškopisnou mapu, v rámci katastru nemovitostí se naučit zaměřovat a vyhotovovat základní typy geometrických plánů.
Řešení praktických úloh z mapování, katastru nemovitostí. Měření a vyhodnocení polohopisu a výškopisu ve velkém měřítku. Praktické aplikace software VKM, MicroStation, GEUS a GROMA. Zaměření a vyřešení geometrických plánů.
Zacházení s totální stanicí a software VKM, MicroStation, GEUS a GROMA. Obsluha elektronických totálních stanic, ostatních geodetických přístrojů a geodetických programů, znalosti zejména z předmětů Mapování I, Mapování II, Katastr nemovitostí I, Počítačová grafika, Microstation, Geodézie I-III.

Základní literatura předmětu

Fišer Zdeněk, Vondrák Jiří: P01-Mapování I - průvodce předmětem, studijní opora VUT FAST v Brně, 2005
Fišer Zdeněk, Vondrák Jiří: P01-Mapování II - průvodce předmětem, studijní opora VUT FAST v Brně, 2005
Kutálek Stanislav: M02-Geometrický plán, studiní opora VUT FAST v Brně, 2005
Fišer, Podstavek, Vondrák: M01-Výuka v terénu II, studijní opora VUT FAST v Brně, 2005
Český úřad zeměměřický a katastrální: Vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), Český úřad zeměměřický a katastrální, 2013
Český úřad zeměměřický a katastrální: Návod pro obnovu katastrálního operátu a převod: v platném znění, Český úřad zeměměřický a katastrální, 2015
: ČSN 01 3411. Mapy velkých měřítek: Kreslení a značky, Praha: Vydavatelství norem, 1990
VÚGTK: ČSN 01 3410. Mapy velkých měřítek: Základní a účelové mapy, Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2014

Doporučená literatura ke studiu předmětu

Foral J., Vondrák J.: Geodetická příručka - část I, úhly, délky a výšky, Ing. Tomáš Šváb - GEFIS, Valašské Meziříčí, 2007
Foral J., Kalvoda P., Kratochvíl R., Šváb T., Vondrák J.: Geodetická příručka, část II, výpočty, mapy, katastr nemovitostí, fotogrammetrie, GPS, Ing. Šváb Tomáš - GEFIS, Karafiátova 1313, Valašské Meziříčí, 2008