English

Katalog předmětů

Identifikace

KódGE13
NázevGeodetické sítě
Course nameGeodetic networks

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav geodézie
GarantMichal Kuruc

Obsahové informace

Naučit se navrhnout a zpracovat projekt, zaměřit, vyrovnat a analyzovat kvalitu lokální geodetické sítě. Zvolit vhodnou metodu připojení lokální geodetické sítě do geodetického systému.
Polohové sítě dvou a třírozměrné. Metody budování, stabilizace a signalizace bodů. Převod měřených veličin do zobrazovací roviny. Sítě s měřenými osnovami směrů a délkami, družicové sítě. Vyrovnání souřadnic bodu v rovinných sítích, vyrovnání trojrozměrných sítí. Lokální sítě, volná síť. Analýza přesnosti vyrovnaných souřadnic a jejich funkcí. Transformace rovinných a prostorových sítí. Současné metody a technologie budování bodových polí. Projekt geodetické sítě. Výškové sítě. Převody měřených převýšení. Vyrovnání nivelačních pořadů a sítí v ČSNS a přesných plošných sítí. Údržba a obnova sítí.

Harmonogram přednášky

 • 1. Opakování vybraných pojmů z lineální algebry a operací s maticemi. Lokální (účelové) geodetická sítě.
 • 2. Příprava měřených veličin
 • 3. Zprostředkující vyrovnání - rovnice pozorování - linearizace rovnic - rovnice oprav
 • 4. Analýza výsledků zprostředkujícího vyrovnání. Chybová elipsa.
 • 5. Zprostředkující vyrovnání vázané podmínkami. Diferenciální podobnostní transformace.
 • 6. Volná síť, definice a účel volby volné sítě.
 • 7. Shodnostní a podobnostní transformace v rovině a prostoru. Odvození rovnic.
 • 8. Síť tvořená vektory z GNSS měření. Transformace vektoru na fiktivní měření, transformace kovarianční matice
 • 9. Etapy realizace geodetické sítě
 • 10. Záloha

Harmonogram cvičení

 • 1. Matematické základy vyrovnání MNČ - v maticovém vyjádření
 • 2. Příprava měřených veličin pro vyrovnání
 • 3. Rovnice měření, linearizace, rovnice oprav
 • 4. Zprostředkující vyrovnání
 • 5. Analýza výsledků vyrovnání
 • 6. Střední chybová elipsa
 • 7. Podobnostní transformace, korekce transformovaných souřadnic váženými průměry.
 • 8. Přehled komerčních programů pro vyrovnání geodetických sítí
 • 9. Vyrovnání sítě tvořené vektory GNSS
 • 10. Zápočet
Metody vyrovnání, maticový počet, lokální extrémy funkce více proměnných. Podobnostní transformace souřadnic.

Základní literatura předmětu

Abelovič, J. a kol.: Meranie v geodetických sieťach, Alfa Bratislava, 1990
Nevosád, Z.: Geodézie VI, VA Brno, 1984