English

Katalog předmětů

Identifikace

KódGE12
NázevKatastr nemovitostí I
Course nameCadastre of Real Estates I

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav geodézie
GarantStanislav Kutálek

Obsahové informace

Student se seznámí s historií katastru nemovitostí, základními pojmy. Je připravován na základní úkony spojené s tvorbou jednoduchých geometrických plánů a vytyčováním hranic pozemků.


Základní pojmy-jejich vysvětlení. Míry používané v PK a KN, používané zkratky a jejich význam. Pozemková kniha-její části. Historie vývoje katastru nemovitostí. Obnova operátů katastru nemovitostí. Poskytování informací z operátů katastru nemovitostí. Organizace zeměměřické služby. Základní informace o geometrických plánech. Soubor geodetických informací. Soubor popisných informací. Činnost při vedení katastru. Některé software používané v katastru nemovitostí.

Harmonogram přednášky

 • 1. Historie vývoje katastru nemovitostí
 • 2. Základní pojmy-jejich vysvětlení
 • 3. Soubor geodetických informací
 • 4. Obnova katastrálního operátu
 • 5. Digitální katastrální mapa
 • 6. Soubor popisných informací
 • 7. Informační systém katastru nemovitostí
 • 8. Ověřování a potvrzování geometrických plánů
 • 9. Geometrické plány
 • 10. Vytyčování hranic pozemků

Harmonogram cvičení

 • 1.Úvodní informace, studijní literatura, práce s katastrálními mapami, druhy katastr.map, Nahlížení do katastru, www.cuzk.cz
 • 2.Praktické vysvětlení základních pojmů z vyhl.č.26/2007 Sb. na ukázkách část 1, přidělování parcelních čísel, druhy geometrických plánů
 • 3.Praktické vysvětlení základních pojmů z vyhl.č.26/2007 Sb. na ukázkách část 2, připojení měření, měření pro účely katastru, výpočetní práce měření v katastru, ukázky
 • 4.Vzory výpočtu výměr parcel a dílů, výkazy dosavadního a nového stavu, jednoduché příklady dělení pozemků, ukázky odlišností při různých kvalitách určení výměry
 • 5.Vzory výpočtu výměr parcel a dílů, výkazy dosavadního a nového stavu, sestavení parcely z dílů, vyrovnání číselně určené výměry, ukázky řešení jednotlivých příkladů
 • 6.Vzory výpočtu výměr parcel a dílů, výkazy dosavadního a nového stavu, případy "celá" a "zaniká".
 • 7.Vzorový příklad vyhotovení GPL, přípravné práce, měření, zpracování, kompletace, zadání P2 - Vyhotovení geometrického plánu
 • 8.Studijní pracovní volno pro vyhotovení GPL, konzultace
 • 9.Odevzdání samostatné práce, řešení vzniklých situací při vyhotovování samostatné práce.
 • 10.Geometrický plán pro vyznačení věcného břemene, odlišnosti vůči předchozím příkladům, zápočtový test, zápočet
Schopnost obsluhy elektronických dálkoměrů, znalosti z předmětu Mapování I, znalost výpočetních geodetický programů.

Základní literatura předmětu

Kuba, B., Olivová, K.: Katastr nemovitostí po novele, LINDE Praha, a.s., 1998
Olivová, K., Kuba, B., Vávrová, M.: Byty a katastr nemovitostí, LINDE Praha, a.s., 1997
Kutálek S., Šváb T.: Katastr nemovitostí I, Vývoj KN, Studijní opora, VUT v Brně FAST, 2005
Kutálek S., Šváb T.: Katastr Nemovitostí I, Geometrický plán, Studijní opora, VUT v Brně FAST, 2005
: Vyhláška 26/2007, ČUZK, Praha, 2007

Doporučená literatura ke studiu předmětu

: Zákon č. 344/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, , 1992
: Zákon č. 210/1993 Sb.,ve znění pozdějších předpisů, , 1993
: Vyhláška č. 190/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů, , 1996
Foral J., Kalvoda P., Kratochvíl R., Šváb T., Vondrák J.: Geodetická příručka, část II, výpočty, mapy, katastr nemovitostí, fotogrammetrie, GPS, Ing. Šváb Tomáš - GEFIS, Karafiátova 1313, Valašské Meziříčí, 2008