English

Katalog předmětů

Identifikace

KódGE11
NázevMapování II
Course nameMapping II

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky3 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení3 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav geodézie
GarantPetr Kalvoda

Obsahové informace

Student získá přehled v oblasti současnosti a historie katastrálního mapování a problematiky obnovy katastrálního operátu. Zvládne činnosti při podrobném mapování prvků DKM a jejich zpracování.
Obnova katastrálního operátu, způsob vyznačování staveb v SGI, tvorba digitální katastrální mapy
Revize, budování a údržba ZhB a PPBP
Historie mapování a katastru na území ČR, dopad na současný stav, kvalita map, existence číselných záznamů
Tvorba Státní mapy 1:5000

Harmonogram přednášky

 • 1. Úvod do obnovy katastrálního operátu, vymezení nejdůležitějších pojmů, přehled souvisejících předpisů.
 • 2. Obnova katastrálního operátu novým mapováním.
 • 3. Obnova katastrálního operátu novým mapováním. Způsob vyznačování staveb v SGI (budovy a mosty).
 • 4. Tvorba digitální katastrální mapy, struktura, obsah, výměnný formát.
 • 5. Budování a údržba souboru ZhB, budování, revize a doplnění PPBP.
 • 6. Historie mapování na území ČR do r. 1880. Přehled dějin katastru nemovitostí do roku 1817, stabilní katastr (1817–1869).
 • 7. Instrukce z r. 1885, reambulace (1869–1882), evidence reambulovaného katastru (1883), instrukce z r. 1887, instrukce z roku 1904, instrukce z roku 1907, mapy stabilního katastru na území Hlučínska. Dopad na současný stav, kvalita map, existence číselných záznamů.
 • 8. Katastrální mapování od roku 1927 do roku 1955 – Instrukce A, Instrukce B. Vliv a význam pro současné mapovací práce.
 • 9. Poválečná situace, tvorba SMH-5 a SMO-5, 1955 – jednorázový soupis půdy, jednotná evidence půdy (1956–1964), evidence nemovitostí (1964-1992), THM (1961–1969), THM (1969–1981), SM5, Mapy v “souvislém zobrazení“.
 • 10. ZMVM, báze dat ZMVM, vznik tříd přesnosti. Rekapitulace, konzultace, informace o obsahu písemné a ústní části zkoušky.

Harmonogram cvičení

 • Úvodní informace, klad mapových listů map velkých měřítek na území ČR
 • Obnova katastrálního operátu novým mapováním – náčrt zjišťování hranic, měřický náčrt, zápisník podrobného měření - 2 týdny
 • Mapování polohopisu - 5 týdnů
 • Konzultace, dopracování programů, odstranění nedostatků
 • Zápočet
Práce s totální stanicí a dalšími geodetickými přístroji, souřadnicové výpočty v geodetickém software, práce v prostředí MicroStation včetně geodetických nadstaveb.

Základní literatura předmětu

Český úřad zeměměřický a katastrální: Vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), Český úřad zeměměřický a katastrální, 2013
Fišer, Vondrák: Mapování, CERM Brno s. r. o., 2. vydání, 2006
Fišer, Vondrák: Mapování II, CERM Brno, 2004
Český úřad zeměměřický a katastrální: Návod pro obnovu katastrálního operátu a převod: v platném znění, Český úřad zeměměřický a katastrální, 2015
Český úřad zeměměřický a katastrální: Vyhláška Č. 31/1995 Sb., Český úřad zeměměřický a katastrální, 1995
: ČSN 01 3411. Mapy velkých měřítek: Kreslení a značky, Praha: Vydavatelství norem, 1990
Český úřad zeměměřický a katastrální: Struktura výměnného formátu informačního systému katastru nemovitostí České republiky (platné znění), Český úřad zeměměřický a katastrální, 2012
Český úřad zeměměřický a katastrální: Návod pro správu katastru nemovitostí., Český úřad zeměměřický a katastrální, 2016
HUML, Milan a Jaroslav MICHAL: Mapování 10, Nakladatelství ČVUT, 2006
Český úřad zeměměřický a katastrální: Struktura a výměnný formát digitální katastrální mapy, katastrální mapy digitalizované a souboru popisných informací KN ČR a digitálních dat BPEJ, Český úřad zeměměřický a katastrální, 1999

Doporučená literatura ke studiu předmětu

Maršíková M., Maršík Z.: Dějiny zeměměřictví a pozemkových úprav v Čechách a na Moravě v kontextu světového vývoje, Libri s. r. o. Praha, 2007
Foral J., Kalvoda P., Kratochvíl R., Šváb T., Vondrák J.: Geodetická příručka, část II, výpočty, mapy, katastr nemovitostí, fotogrammetrie, GPS, Ing. Šváb Tomáš - GEFIS, Karafiátova 1313, Valašské Meziříčí, 2008