English

Katalog předmětů

Identifikace

KódGE10
NázevMapování I
Course nameMapping I

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav geodézie
GarantPetr Kalvoda

Obsahové informace

Student získá základní teoretické znalosti a praktické dovednosti z oblasti tvorby a aktualizace map velkých měřítek a jejich využití od podrobného měření přes výpočetní práce, až po tvorbu grafických výstupů. Student bude schopen rozlišovat kvalitativní parametry map velkých měřítek a získá přehled o souvisejících předpisech.
Volba pomocných měřických bodů pro podrobné mapování
Metody podrobného mapování
Třídy přesnosti, kódy kvality
Základní a účelové mapy velkých měřítek
Tvorba a aktualizace map
Digitální technické mapy, technická mapa obce, digitální mapa veřejné správy

Harmonogram přednášky

 • Úvodní informace, definice základních pojmů, terminologie, mapy (grafické, číselné, GIS), státní mapové dílo, bodová pole, referenční systémy, číslování bodů.
 • Základní terénní tvary, způsoby znázornění výškopisu v mapách velkých měřítek, interpolace a konstrukce vrstevnic.
 • Vedení měřického náčrtu, obsah, náležitosti, použitá symbolika, adjustace.
 • Metody podrobného mapování. Typové úlohy.
 • Ovládání a nastavení totální stanice pro účely podrobného mapování, registrace měřených dat, stahování dat, aplikace matematických a fyzikálních korekcí měřených délek.
 • Výpočetní zpracování naměřených dat, způsoby řešení, možná úskalí.
 • Základní a účelové mapy velkých měřítek – klad a označování mapových listů, normativy pro tvorbu, dělení, obsah, způsoby znázornění obsahu. Směrnice Evropského parlamentu INSPIRE, digitální mapa veřejní správy, digitální technické mapy, technická mapa obce.
 • Základní a účelové mapy – mapové značky, třídy přesnosti, testování přesnosti, grafické zpracování.
 • Další možnosti sběru dat (GNSS – RTK, FTG, mobilní mapování, laserové skenování).
 • DMT, DMR, DMP, DVM (Atlas DMT), vizualizace, výstupy.
 • Rekapitulace, konzultace, informace o obsahu písemné a ústní části zkoušky.

Harmonogram cvičení

 • Úvodní informace, metody podrobného měření
 • Seznámení se souvisejícími předpisy, využití WMS pro účely mapování, portál ČÚZK, Internetový zobrazovač geografických armádních dat
 • Vrstevnicová řešení kótovaných bodových podkladů
 • Tvorba výškopisného měřického náčrtu
 • Tvorba účelové mapy – 5 týdnů
 • Testování přesnosti výškopisu vyhotovené účelové mapy kontrolním profilem
 • Zaměření a vyhotovení podélného profilu a příčných profilů komunikace
 • Konzultace, dopracování programů
 • Zápočet
Práce s totální stanicí a dalšími geodetickými přístroji, souřadnicové výpočty v geodetickém software, práce v prostředí MicroStation včetně geodetických nadstaveb.

Základní literatura předmětu

HUML, Milan a Jaroslav MICHAL: Mapování 10, Nakladatelství ČVUT, 2006
Český úřad zeměměřický a katastrální: Vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), Český úřad zeměměřický a katastrální, 2013
Český úřad zeměměřický a katastrální: Vyhláška Č. 31/1995 Sb., Český úřad zeměměřický a katastrální, 1995
Český úřad zeměměřický a katastrální: Návod pro obnovu katastrálního operátu a převod: v platném znění, Český úřad zeměměřický a katastrální, 2015
VÚGTK: ČSN 01 3410. Mapy velkých měřítek: Základní a účelové mapy, Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2014
Kolektiv: ČSN 01 3411. Mapy velkých měřítek: Kreslení a značky, Praha: Vydavatelství norem, 1990
Český úřad zeměměřický a katastrální: Vyhláška č. 233/2010 Sb. o základním obsahu technické mapy obce., Český úřad zeměměřický a katastrální, 2010
FIŠER, Zdeněk et al.: Mapování, CERM Brno s. r. o. 2. vydání, 2006
Fišer Z., Vondrák J.: Mapování II, CERM Brno, s. r. o., 2004

Doporučená literatura ke studiu předmětu

Maršíková M., Maršík Z.: Dějiny zeměměřictví a pozemkových úprav v Čechách a na Moravě v kontextu světového vývoje, Libri s. r. o. Praha, 2007
Foral J., Kalvoda P., Kratochvíl R., Šváb T., Vondrák J.: Geodetická příručka, část II, výpočty, mapy, katastr nemovitostí, fotogrammetrie, GPS, Ing. Šváb Tomáš - GEFIS, Karafiátova 1313, Valašské Meziříčí, 2008
Boguszak-Šlitr: Topografie, Praha, 1962
Evropský parlament: Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2007/2/ES, , 2007