English

Katalog předmětů

Identifikace

KódGE03
NázevGeodézie II
Course nameGeodesy II

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky3 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení3 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav geodézie
GarantJiří Vondrák

Obsahové informace

Studentovi bude umožněno zvládnutí základních metod měření a výpočtů v polohových a výškových bodových polích s akcentem na měření převýšení a zpracování měřických dat.
Geodetická polohová a výšková bodová pole. Souřadnicové a výškové systémy používané v ČR a jejich vývoj. Budování polohových a výškových bodových polí, základní metody, měřické kontroly, výpočty a odhady přesnosti. Nivelace a trigonometrické určení výšky. Metody podrobného polohopisného a výškopisného měření - polární a ortogonální metoda, plošná nivelace a tachymetrie. Výpočet ploch, kubatur, měření profilů.

Harmonogram přednášky

 • 1. Geodetická polohová a výšková bodová pole.
 • 2. Nivelace.
 • 3. Plošná nivelace, základní metody zaměření a vyjádření terénu.
 • 4. Plochy a kubatury, měření profilů.
 • 5. Trigonometrické měření výšek.
 • 6. Tachymetrie 1.
 • 7. Tachymetrie 2.
 • 8. Zpracování geodetických měření v bodových polích, kompletace elaborátu, technická zpráva.
 • 9. Jednoduché sítě.
 • 10. Komerční software pro geodetické výpočty.
 • Kurz je v plném rozsahu přednášek dostupný v rámci elektronické výuky na systému MOODLE.

Harmonogram cvičení

 • 1. Polygonové pořady.
 • 2. Automatizovaný výpočet polohy bodu (primárně software Groma).
 • 3. Geodetická polohová a výšková bodová pole.
 • 4. Nivelační přístroje.
 • 5. Nivelace, technická nivelace.
 • 6. Plošná nivelace, základní postupy zaměření terénu.
 • 7. Trigonometrické měření výšek.
 • 8. Tachymetrie.
 • 9. Zpracování geodetických měření v bodových polích, kompletace elaborátu, technická zpráva.
 • 10. Zápočet.
Základy matematiky, geometrie a fyziky. Principy základních geodetických měření a výpočtů.

Základní literatura předmětu

Nevosád, Z., Vitásek, J.: Geodézie III, VUTIUM Brno, 2000
Nevosád, Z., Vitásek, J., Bureš, J.: Geodézie IV, Akad. nakladatelství CERM, 2002
James M. Anderson, Edward M. Mikhail: Surveying, Theory and Practice, WCB McGraw - Hill, 1998

Doporučená literatura ke studiu předmětu

Fišer Z., Vondrák J.: Mapování, CERM Brno, s. r. o. 2. vydání, 2006
Fišer Z., Vondrák J.: Mapování II, CERM Brno, s. r. o., 2004
Foral J., Vondrák J.: Geodetická příručka - část I, úhly, délky a výšky, Ing. Tomáš Šváb - GEFIS, Valašské Meziříčí, 2007
Foral J., Kalvoda P., Kratochvíl R., Šváb T., Vondrák J.: Geodetická příručka, část II, výpočty, mapy, katastr nemovitostí, fotogrammetrie, GPS, Ing. Šváb Tomáš - GEFIS, Karafiátova 1313, Valašské Meziříčí, 2008
Heribert Kahmen: Angewandte Geodasie Vermessungs-kunde, Walter de Gruyter, Berlin, 2006
Paul R. Wolf, Charles D. Ghilani.: Elementary surveying an introduction to geomatics, Upper Saddle River, NJ : Prentice-Hall, 2002
Abelovič, J. a kol.: Meranie v geodetických. sieťach, ALFA Bratislava, 1990
Nevosád, Z.: Geodezie VII, VA Brno, 1993
Ratiborský, J.: Geodezie, ČVUT Praha, 1998
Vitásek, J., Nevosád, Z., Soukup: Geodezie II, VUTIUM Brno, 1999