English

Katalog předmětů

Identifikace

KódGB03
NázevFyzika II
Course namePhysics II

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky3 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav fyziky
GarantLuboš Pazdera

Obsahové informace

Získání zápočtu a zkoušky z teoretických znalostí, počítání příkladů a praktických znalostí a návyků, měření fyzikálních veličin a v oblastech fyziky: elektřina a magnetismus, měření neelektrických veličin, snímače.
Základní zákony elektrostatického pole, polarizace dielektrika, práce a výkon elektrického proudu, obvody s ustálenými proudy, magnetické pole,obvody s časově proměnnými proudy, střídavý proud, vedení proudu v polovodičích,základní elektronické obvody, Maxwellova teorie elmg.pole,elektrické vlastnosti atmosféry, šíření elmag. vlnění v atmosféře, radiolokátory, měření časových intervalů, kmitočtu a fázového rozdílu, měření neelektrických veličin elektrickými metodami, základní typy snímačů.

Harmonogram přednášky

 • 1.týden: Základní zákony elektrostatického pole, potenciál a intenzita.
 • 2.týden: Vodič v elst. poli, kapacita vodiče a kondenzátoru. Polarizace dielektrika.
 • 3.týden: Vedení proudu v látkách, práce a výkon. Obvody s ustálenými proudy.
 • 4.týden: Magnetického pole, silové působení. Zákon elektromagnetické indukce. Magnetické vlastnosti látek.
 • 5.týden: Obvody s časově proměnnými proudy, derivační a integrační obvody. Střídavý proud a jeho charakteristiky.
 • 6.týden: Základní obvody, práce a výkon střídavého proudu. Trojfázové proudy.
 • 7.týden: Vedení proudu v polovodičích, usměrňovače, zesilovače, směšovače, modulátory a demodulátory.
 • 8.týden: Oscilátory a klopné obvody.
 • 9.týden: Maxwellova teorie elmg.pole. Šíření elmg. vlnění v nevodivém izotropních prostředí. Vlastnosti atmosféry,ionosféra,šíření elmg. vlnění v atmosféře.
 • 10.týden: Energie přenášená vlněním, vyzařování a příjem.
 • 11.týden: Radiolokátor kmitočtový, impulzový a Dopplerův.
 • 12.týden: Měření časových intervalů, kmitočtu a fázového rozdílu.
 • 13.týden: Měření neelektrických veličin elektrickými metodami.

Harmonogram cvičení

 • 1.týden: návody - seznámení s používanými metodami měření, metodami výpočtů, rozdělení úloh na celý semestr (cyklické střídání úloh pro dvojice studentů, seznámení s bezpečnostními předpisy pro práci na elektrických zařízeních ve studentských laboratořích
 • 2.týden měření první laboratorní úlohy podle rozpisu
 • 3.týden následující měření dle rozpisu a odevzdání protokolu z předchozího měření a spočítaných příkladů
 • 4.týden následující měření dle rozpisu a odevzdání protokolu z předchozího měření a spočítaných příkladů
 • 5.týden následující měření dle rozpisu a odevzdání protokolu z předchozího měření a spočítaných příkladů
 • 6.týden následující měření dle rozpisu a odevzdání protokolu z předchozího měření a spočítaných příkladů
 • 7.týden konzultace - opravy, doměření nedostatků a doplnění všech předchozích měření, opravy všech nepřijatých protokolů, odevzdání spočítaných příkladů
 • 8.týden následující měření dle rozpisu a odevzdání protokolu z předchozího měření a spočítaných příkladů
 • 9.týden následující měření dle rozpisu a odevzdání protokolu z předchozího měření a spočítaných příkladů
 • 10.týden následující měření dle rozpisu a odevzdání protokolu z předchozího měření a spočítaných příkladů
 • 11.týden následující měření dle rozpisu a odevzdání protokolu z předchozího měření a spočítaných příkladů
 • 12.týden následující měření dle rozpisu a odevzdání protokolu z předchozího měření a spočítaných příkladů
 • 13.týden písemka a odevzdání protokolu z předchozího měření, zápočet
 • Laboratorní úlohy:
 • Stanovení rezistance přímou metodou
 • Stanovení kapacity kondenzátoru přímou metodou
 • Stanovení indukčnosti a kvality cívky přímou metodou
 • VA charakteristika polovodičové diody
 • Stanovení výstupní charakteristiky tranzistoru
 • Stanovení náboje elektronu z charakteristiky tranzistoru
 • Stanovení měrné tepelné kapacity pevných látek kalorimetrem
 • Stanovení součinitele teplotní roztažnosti
 • Stanovení cejchovní křivky termočlánku
 • Stanovení cejchovní křivky termistoru
 • Stanovení cejchovní křivky termodiody
 • Stanovení topného faktoru tepelného čerpadla
Základní znalosti fyziky v rozsahu středoškolských osnov, základy vysokoškolské matematiky, derivace, integrace, jednoduché diferenciální rovnice.

Základní literatura předmětu

Koktavý B., Koktavý P.: Elektřina a magnetizmus, CERM Brno, 1998
Ficker T.: Fyzikální praktikum, CERM Brno, 1999
 • ne