English

Katalog předmětů

Identifikace

KódDW61
NázevVybrané stati z technologie staveb
Course nameSelected Essay from Technology of Building Constructions

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky3 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení0 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav technologie, mechanizace a řízení staveb
GarantVít Motyčka

Obsahové informace

Student si prohloubí znalosti z vybraných oblastí technologie staveb se zaměřením na využívání nových technologií, materiálů, stavebních systémů a technologických postupů. Bude schopen analyzovat stávající stav řešené problematiky. Naučí se experimentálně sledovat a ověřovat obsah a průběh vybraných stavebních technologií. Součástí výuky bude srovnání stávajícího stavu a nově zjištěných skutečností v souvislosti s prováděním sledovaných stavebních systémů a jejich vyhodnocení.
Výběr z nových stavebních technologických procesů při realizaci stavebních objektů různých konstrukčních soustav. Progresivní postupy u vybraných prací z hlediska materiálových a technologických, vyplývající z nejnovějších poznatků stavebního výzkumu a technického rozvoje. Experimentální ověření stávajícího skutečného stavu řešené stavební technologie a její vyhodnocení.

Harmonogram přednášky

  • V rámci harmonogramu doktorského studia jsou vedeny individuální konzultace v součinnosti s odborníky z praxe. Konzultace jsou zaměřené na seznámení studentů s nejnovějšími trendy ve výstavbě a aplikací těchto poznatků do semestrální práce. Tento kurz je postaven na zásadách práce s audiovizuální technikou.
  • 1. - 4. Seznámení s náplní předmětu - induviduální zadání tématu.
  • 5. - 8. Konzultace zadaných témat podle požadavků jednotlivých studentů - individuální termíny.
  • 9. - 11. Předkládání rozpracovaných témat prezentací.
  • 12. - 13. Kontrola konečné fáze prezentace výsledků.
Znalosti technologických postupů prací vnitřních a dokončovacích a základní znalosti při rekonstrukci staveb.

Základní literatura předmětu

Juríček I.: Technológia pozemných stavieb - hrubá stavba, Jaga Group, Bratislava, 2001
Blaich J.: Poruchy staveb, Jaga Group, Bratislava, 2001

WWW stránka předmětu

DW1