English

Katalog předmětů

Identifikace

KódDS77
NázevVyužití GIS ve vodním hospodářství
Course nameUse of Geographic information systems in Water management

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky3 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení0 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav vodního hospodářství krajiny
GarantMiroslav Dumbrovský

Obsahové informace

Geografické informační systémy nabízejí velké množství nástrojů a operací schopných simulovat metody a přístupy užívané při řešení problematiky životního prostředí. Koncepce výuky je zaměřena na prostorové analýzy, digitální modely reliéfů, aplikace, výstupy z GIS a významné GIS produkty, zejména vhodné ve vodním hospodářství a při řešení protierozní a protipovodňové ochrany v povodích.

Harmonogram přednášky

  • 1. Informační systémy o území – geoinformatika, práce s digitální mapou
  • 2. Podklady a jejich příprava pro GIS aplikace v oblasti vodního hospodářství, životního prostředí a pozemkových úpravách
  • 3. Prostorové analýzy
  • 4. Digitální modely terénu,Digitální model terénu ATLAS – aplikace EROZE, HYDROLOGIE
  • 5. GIS analýzy pro hydrologické modely, modely pro výpočet eroze a transportu splavenin
  • 6. Vodohospodářský GIS - obecně, GIS aplikace podniků Povodí Moravy, Povodí Odry, Povodí Vltavy
  • 7-13. GIS pro revize ochranných pásem povrchových vodních zdrojů,GIS podniků vodovodů a kanalizací, projekty VODA, KANAL,GIS katastru nemovitostí a v procesu komplexních pozemkových úprav,GIS analýzy při navrhování územních systémů ekologické stability,GIS analýzy v procesu pořizování územně plánovací dokumentace
Hydraulika,Hydrologie,Pozemkové úpravy,

Základní literatura předmětu

MORGAN, R.P.C. a NEARING, M.A: Handbook of Erosion Modelling, Wiley-Blackwell., 2011
kolektiv: Using ArcMAP, ESRI Press , 2004
kolektiv: Using ArcGIS Spatial Analyst, ESRI Press , 2002
Burrough, P.A. & McDonnell, R.A: Principles of Geographical Information Systems. Spatial Information Systems and Geostatistics, OXFORD publishing, 1998

WWW stránka předmětu

http://uvhk.fce.vutbr.cz