English

Katalog předmětů

Identifikace

KódDD63
NázevStavební dynamika
Course nameDynamics of structures

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky3 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení0 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav stavební mechaniky
GarantVlastislav Salajka

Obsahové informace

Kmitání dynamických soustav, využití MKP, modální analýza, řešení zobecněného problému vlastních hodnot, iterace podprostoru a Lanczosova metoda, odezva na obecné dynamické buzení, postupy integrace pohybových rovnic, odezva na harmonické buzení, odezva na seizmickým buzení, navrhování a posuzování konstrukcí zatížených stroji, větrem a sezmicitou, nelineární dynamika.

Harmonogram přednášky

 • 1.Úvod. Kmitání dynamických soustav s jedním stupněm volnosti.
 • 2.Dynamické spojité soustavy. Klasické řešení kmitání prutů a desek.
 • 3.Dynamické soustavy s mnoha stupni volností. Odvození matice hmotnosti konstrukce.
 • 4.Řešení úloh dynamiky metodou konečných prvků. Typy analýz.
 • 5.Modální analýza. Zobecněný problém vlastních hodnot. Úvod do teorie řešení.
 • 6.Podobnostní transformace, dělení spektra, QR, QL rozklad matic, ortogonalizace, apod.
 • 7.Iterace podprostoru, Lanczosova metoda. Implementace do programů.
 • 8.Řešení úloh v časové oblasti. Metoda rozkladu podle vlastních tvarů kmitu. Integrace pohybových rovnic. Implicitní a explicitní postupy integrace.
 • 9.Speciální typy odezvy. Odezva na harmonické buzení, odezva na seizmické buzení.
 • 10.Lineární spektra odezev. Použití ve výpočtu spekter odezvy. Generování spekter odezvy.
 • 11.Návrh a posuzování konstrukcí vystavených účinkům točivých strojů.
 • 12.Návrh a posuzování konstrukcí vystavených působení větru.
 • 13.Úvod do nelineární dynamiky konstrukcí.
Teoretické znalosti na úrovni stavebního inženýra. Práce s odbornou literaturou českou a cizojazyčnou.
Literatura není u předmětu zadána