English

Katalog předmětů

Identifikace

KódDB01
NázevStavební fyzika
Course nameBuilding physics

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky3 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení0 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav fyziky
GarantLuboš Pazdera

Obsahové informace

Stavební termika (přenos tepla, vedení tepla, tepelné vlastnosti pevných látek, přestup tepla)
Záření (veličiny a zákony záření), fotometrie (bodový zdroj, plošný zdroj, lineární zdroj)
Stavební akustika (zvukové pole, vlnová rovnice, poměrné veličiny, zvuková spektra, analýza zvuku, šíření zvuku)
Fyziologická akustika (oblasti slyšitelnosti, hladina hlasitosti a hlasitost, účinky zvuku na člověka)
Akustika interiéru (metody, názvuk a dozvuk, akustické úpravy)
Měření akustických veličin (měřící přístroje a měřící metody)

Harmonogram přednášky

 • 1. Stavební termika: Způsoby přenosu tepla. Fyzikální veličiny pro popis přenosu tepla. Fourierův zákon. Diferenciální rovnice pro vedení tepla.
 • 2. Tepelné vlastnosti pevných látek. Vedení tepla rovinnou a válcovou stěnou.
 • 3. Přestup tepla. Přenos tepla ve vzduchových vrstvách.
 • 4. Záření a fotometrie: Veličiny teplotního záření. Zákony záření absolutně černého tělesa. Korekce pro reálné těleso.
 • 5. Základy fotometrie. Osvětlení bodovým zdrojem.
 • 6. Osvětlení plošným zdrojem. Osvětlení lineárním zdrojem.
 • 7. Stavební akustika: Veličiny zvukového pole.
 • 8. Vlnová rovnice pro rychlostní potenciál.
 • 9. Zvukové pole rovinných a kulových vln.
 • 10. Poměrné veličiny v akustice. Zvuková spektra, analýza zvuku. Šíření zvuku ve volném prostoru a vliv prostředí.
 • 11. Fyziologická akustika, oblast slyšitelnosti. Hladina hlasitosti, hlasitost. Účinky zvuku na člověka.
 • 12. Akustika uzavřených prostorů. Statistická metoda.
 • 13. Názvuk a dozvuk. Doba dozvuku. Akustické úpravy uzavřených prostorů.
 • 14. Měření akustických veličin. Měřící přístroje. Měřící metody.
Základy vektorového počtu, funkce jedné a více proměnných, derivace a parciální derivace, extrémy a průběh funkce, diferenciál funkce, neurčitý a určitý integrál, gradient, diferenciální rovnice, Fourierovy řady, hmota, látka, pole, fyzikální veličiny, základy mechaniky, hydromechaniky, harmonické kmity, vlnění, vlnová rovnice, základní akustické veličiny, termodynamika, vlastnosti soustav, zdroje a šíření tepla, záření černého tělesa, fotometrie a osvětlení.

Základní literatura předmětu

Schauer: Termika a záření, VUT v Brně, 1998
Schauer: Akustika, VUT v Brně, 2002