English

Katalog předmětů

Identifikace

KódCZ56
NázevPsychologie managementu
Course namePsychology of management

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení0 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav společenských věd
GarantKatarína Šafárová

Obsahové informace

Orientace v mezilidských situacích (s ohledem na manažerskou pozici), schopnost aplikovat získané znalosti a dovednosti v osobním i profesním životě. Schopnost orientovat se ve struktuře pracovních pozic určité organizace. Schopnost účelně regulovat svoje emoce a vnitřní procesy pro dobro firmy. Schopnost rozpoznat a účinně se chránit před rizikovými faktory manažerské pozice. Schopnost rozumět průběhu konfliktu a účinně jej řešit.
Psychologie, její předmět a úkoly v rámci organizace a řízení, pracovní výkon a kariéra člověka, požadavky na osobnost řídících pracovníků, manažerské funkce, hodnocení pracovníků, motivace a odměňování pracovníků, komunikativní dovednosti manažera, nonverbální komunikace, prevence konfliktů a jejich řešení, přizpůsobovací techniky pasivní a aktivní, aseritvita, styly řízení, public relations.

Harmonogram přednášky

 • 1. Psychologie, její předmět a úkoly v rámci organizace. Manažerská psychologie a sociologie.
 • 2. Užití psychologie v řídící praxi i v teorii řízení.
 • 3. Teorie ve struktuře a organizaci skupiny, firmy a společnosti.
 • 4. Tradiční a moderní společnost. Aplikace na otázky řízení firem.
 • 5. Poznávání a formování osobnosti řídícího i podřízeného a spolupracujícího pracovníka. osobnostní struktura, dynamika osobnosti.
 • 6. Stres a frustrace. Psychologické aspekty pracovního prostředí a řízení.
 • 7. Psychologický rozbor pracovního výkonu a kariéry člověka.
 • 8. Manažerské funkce. Hodnocení pracovníků.
 • 9. Motivace, stimulace, odměňování. Hierarchie potřeb.
 • l0. Role komunikace v řízení. Komunikativní dovednosti manažera.
 • 11. Konflikty, jejich prevence a řešení. Asertivita.
 • 12. Styly řízení. Mřížka řídícího chování. Image manažera v řízení.
 • 13. Firemní kultura a vztahy s veřejností.
Základní znalosti z oblasti psychologie a sociologie ze střední školy (z předmětů Základy společenských věd nebo Občanská nauka). Základní orientace v pojmech jako obecná psychologie, sociologie, sociální skupiny, metody v psychologii, představy o řízení, funkci manažera.

Základní literatura předmětu

Kohoutek,R.-Štěpaník,J.: Psychologie práce a řízení, Akademické nakladatelství CERM,Brno, 2000
Kohoutek,R.: Základy užité psychologie, Akademické nakladatelství CERM,Brno, 2002
Kachaňáková,A. a kol.: Riadenie ludských zdrojov, Bratislava: STU, 1995
BEDRNOVÁ, E., NOVÝ, I. : Psychologie a sociologie řízení, Praha, Management Press, 2002
KOHOUTEK, R. ŠTĚPANÍK´, J., KUNOVSKÝ, J.: Základy psychologie pro techniky, Brno, CERM, 1994

Doporučená literatura ke studiu předmětu

VEČEŘA, M., GREGOR, M. : Sociologie práce, Brno, VŠE, 1992
FIELDEN, J. S.: Principles of Business Communication, Macmillan Publishing Company, 1990