English

Katalog předmětů

Identifikace

KódCZ54
NázevInženýrská pedagogika
Course namePedagogy for Engineers

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení0 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav společenských věd
GarantJaroslav Lindr

Obsahové informace

Orientace v teoretických pedagogických a didaktických pojmech, procesech a směrech potřebných pro oblast školství. Seznámení se základy učitelské profese. Vhodné pro studenty, kteří v budoucnu uvažují o učitelské dráze, event. chtějí externě vyučovat na odborných školách. Znalost didaktických principů ve výuce odborných předmětů. Teoretický vhled do problematiky realizace vyučovacího procesu v odborných inženýrských předmětech na středních školách.
Inženýrská pedagogika, obecná didaktika, oborová a předmětová didaktika, kurikulum, klíčové kompetence, rámcový vzdělávací program, interakce a komunikace v edukačním prostředí, vyučovací metody, aktivizační metody, cíle výuky, didaktické zásady, organizační formy vyučování, didaktické prostředky, literatura s didaktickou funkcí, příprava učitele na výuku, pedagogická diagnostika, didaktické testy, analýza a tvorba učebnic, výzkum v edukačních vědách, řízení ve školství.

Harmonogram přednášky

 • 1. Úvod do inženýrské pedagogiky a její vztah k oborové didaktice. Souvislost s ostatními vědními disciplínami.
 • 2. Didaktika obecná, oborová a didaktiky předmětové. Historie pedagogiky.
 • 3. Kurikulum a jeho význam pro pedagogiku. Moderní realizace kurikula v pedagogické praxi.
 • 4. Vyučovací proces a jeho zákonitosti. Didaktické principy a zásady. Výběr učiva a jeho strukturace.
 • 5. Typologie a struktura vyučovací hodiny. Fáze výuky. Typy výuky. Didaktické modely.
 • 6. Vyučovací metody - přehled a klasifikace. Aktivizační metody výuky.
 • 7. Didaktické prostředky. Organizační formy výuky. Přehled a klasifikace. Charakteristika vybraných forem a prostředků.
 • 8. Cíle výuky. Příprava učitele k jeho působení. Řízení školství, školský management.
 • 9. Pedagogická diagnostika, pedagogická evaluace a konstrukce didaktických testů.
 • 10. Literatura s didaktickou funkcí. Učební texty, jejich analýza, tvorba a hodnocení, optimalizace.
 • 11. Osobnost učitele odborných předmětů a teorie učitelské profese. Profesiogram učitele odborných předmětů.
 • 12. Antropogenní činitelé výuky. Tradiční a alternativní školství.
 • 13. Specifika a zvláštnosti vyučovacího procesu v odborných předmětech.
Obecný přehled o inženýrské pedagogice a didaktice, dovednost komunikace v edukačním prostředí a na veřejnosti, zvládání trémy, odpozorování některých edukačních metod od učitelů, popis hlavních didaktických zásad, znalost organizačních forem výuky, schopnost zpracovat si přípravu k veřejnému vystoupení, schopnost provádět jednodušší průzkumy v edukačním prostředí a jejich zpracování, snaha poznávat edukační realitu.

Základní literatura předmětu

MAŇÁK, Josef: Nárys didaktiky, Brno: PdF (skriptum), 2003
LINDR, Jaroslav: Inženýrská pedagogika. M01 Pedagogika, M02 Didaktika, M03 Moderní pedagogika, Brno: FAST, 2007

Doporučená literatura ke studiu předmětu

GALTON, M. (ed.): Curriculum Change, Leicester University Press, 1980
PELIKÁN, J.: Výchova jako teoretický problém, Ostrava: Amosium, 1995
DRAHOVZAL, J., KILIÁN, O., KOHOUTEK, R.: Didaktika odborných předmětů, Brno: CERM, 1997
OURODA, S.: Oborová didaktika, MZLU Brno, 2001
PRŮCHA, Jan: Moderní pedagogika, Praha: Portál, 2009
SKALKOVÁ, Jarmila: Obecná didaktika, Praha: ISV, 1999
 • Společenskovědní předmět, nutnost jiného přístupu k učení a zvládnutí předmětu, samostudium, individuální četba, ústní a písemná prezentace výsledků.