English

Katalog předmětů

Identifikace

KódCZ53
NázevHistorie a filozofie techniky
Course nameHistory and Philosophy of Technology

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení0 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav společenských věd
GarantJaroslav Lindr

Obsahové informace

Prohloubení a zlepšení orientace v dějinách lidstva, společnosti, vědy a techniky. Konkretizace představ o společenském vývoji ve vazbě na filozofii a rozvoj přírodních a technických věd. Ucelená znalost významných epoch, směrů a osobností, které se zasloužily o současný stav vědy a techniky. Analýza historického a filozofického vývoje s ohledem na současnost a perspektivy do budoucna. Souvislosti historického, filozofického a technického vývoje lidské civilizace. Orientace v základních myšlenkových směrech minulosti i současnosti. Sepětí historického vývoje a technického světa.
Antika a starověk, filozofie a věda, filozofické myšlení, pojmy, dějiny filozofie, osobnosti ve filozofii, přehled filozofie, filozofické směry, význam filozofického přemýšlení o světě, etika a filozofie, přínos filozofie, podstata filozofie, středověké myšlení, renesanční obrat, racionalismus a věda, novověká filozofie, kapitalismus a technika, průmyslová revoluce, technické vynálezy, vědeckotechnická revoluce, moderní sociální a technický svět, perspektivy do budoucna.

Harmonogram přednášky

 • 1. Pojem "filozofie". Úvod do filozofického myšlení a pojmosloví. Antická filozofie, věda a technická vzdělanost.
 • 2. Starověká filozofie. Filozofie v Řecku. Počátky filozofie. Sokrates, Platon, Aristoteles. Helénistická filozofie. Přehled starověkých technických a stavitelských unikátů.
 • 3. Předkřesťanská a raně křesťanská filozofie. Středověké přemýšlení o světě a vědě. Koncepty středověké filozofie. Tomáš Akvinský - pilíř středověké filozofie.
 • 4. Renesanční obrat - cesta k novému pokroku? Renesanční a reformační filozofie. Humanismus. Komenský, Descartes jako představitelé renesanční filozofie.
 • 5. Racionalismus a empirismus a jejich vliv na filozofický a vědecký svět. Locke, Hume, Berkeley. Osvícenství a filozofie - Voltaire a Rousseau.
 • 6. Filozofie Immanuela Kanta. Kritika čistého a praktického rozumu.
 • 7. Pojetí vědy a techniky v novověku. Nástup kapitalismu a jeho vliv na technický rozvoj.
 • 8. Průmyslová revoluce. Rozvoj vědy, techniky a stavitelství v 19. století. Pozitivistická filozofie.
 • 9. Vývoj filozofie, společnosti a vědy ve 20. století. Fenomenologie a hermeneutika. Filozofie existence.
 • 10. Moderní filozofie 20. století. Směry a reprezentanti. Vídeňský kruh. L. Wittgenstein.
 • 11. Rozmach technických vynálezů po 2. světové válce. Role stavitelství a architektury v technickém pokroku.
 • 12. Vědeckotechnická revoluce, význam pro současnost.
 • 13. Modernismus a postmodernismus ve filozofii a vědeckém světě.
Obecné znalosti světových dějin na středoškolské úrovni, základní přehled o významných meznících v historii, obecný přehled o dějinách filozofie (významné směry a představitelé), znalost základních kulturních předělů v historii (s návazností na znalosti z oblasti dějin stavitelství a architektury), orientace v průmyslové a vědeckotechnické revoluci, základní periodizace dějin, přehled o vývoji přírodních věd, matematiky, fyziky a techniky.

Základní literatura předmětu

STÖRIG, Hans J.: Malé dějiny filozofie, Praha: Vyšehrad, 1999
SOLOMON, R. C.: A short history of philosophy, New York: Oxford University Press, 1996

Doporučená literatura ke studiu předmětu

SARTON, G.: A History of Science, Cambridge: Harward University Press, 1992
ODEHNAL, Ivo: Úvod do filozofie člověka, Brno: Cerm, 2001
EFMERTOVÁ, Marcela a MARÉS, Antoine: Historie vědy a techniky, Praha: Cefres, 2002
DEMJANČUK, Nikolaj: Filozofie a vědecké myšlení, Plzeň: ZU, 2002
JANOUŠEK, Ivo: Věda, technika a kultura, Praha: NTM, 2002
 • Společenskovědní předmět, nutnost jiného přístupu k učení a zvládnutí předmětu, samostudium, individuální četba, ústní a písemná prezentace výsledků.