English

Katalog předmětů

Identifikace

KódCZ056
NázevPsychologie ve firemní praxi
Course nameCompany Practice Psychology

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení0 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav společenských věd
GarantKatarína Šafárová

Obsahové informace

Orientace v mezilidských situacích ve firemní praxi, schopnost aplikovat získané znalosti a dovednosti v osobním i profesním životě. Schopnost účelně se emočně i myšlenkově regulovat ve směru svého kariérního růstu i výkonnosti pro firmu. Schopnost nahlížet na lidské vztahy, na skupinové procesy, na vlastní komunikační styl a aktivně je přetvářet pro potřebu firmy.
Předmět zabezpečuje orientaci v měkkých dovednostech ve firemní praxi, zvyšuje uplatnitelnost a konkurenceschopnost absolventa. Předmět průřezově seznamuje studenty se základními měkkými dovednostmi, které zefektivňují kariérní i osobnostní růst absolventa.

Harmonogram přednášky

 • 1. Měkké dovednosti (soft-skills), vymezení, užití v praxi, důležitost pro konkurenceschopnost.
 • 2. Asertivita a přístup k druhému, asertivita jako možnost změny vztahů a spolupráce s druhými, sebehodnocení, respekt k sobě, k druhým.
 • 3. Komunikace, empatie, čtení neverbality, zlozvyky v komunikaci.
 • 4. Jednání s problémovými typy, jejich identifikace a jejich specifika v komunikaci.
 • 5. Konflikt a vyjednávání, strategie jednání s ohledem na výsledek jednání.
 • 6. Prezentace výsledků vlastní práce odborné i laické veřejnosti. Práce s publikem.
 • 7. Sociální skupina versus tým, dynamika a složení týmů.
 • 8. Pracovní prostředí a související psychologické aspekty. Hygiena pracovního prostředí.
 • 9. Problémové jednání na pracovišti. Identifikace a řešení pro stavební praxi.
 • 10. Self-management jako zvyšování osobní výkonnosti.
 • 11. Time - management 4. a 5. generace, výkonnost a priority.
 • 12. Stres, jeho fyziologie a relaxační techniky. Redukce stresu.
 • 13. Inovace a kreativita, jejich podpora ve směru zvýšení vlastního výkonu a tvůrčí činnosti.
Základní znalosti z oblasti psychologie a sociologie ze střední školy (z předmětů Základy společenských věd nebo Občanská nauka). Základní orientace v pojmech obecné psychologie, sociologie a sociálních skupin.

Základní literatura předmětu

PRAŠKO, Ján a PRAŠKOVÁ, Hana: Asertivitou proti stresu, Praha: Grada, 2007
PLAMÍNEK, Jiří: Konflikty a vyjednávání, Praha: Grada, 2012
ŠPAČKOVÁ, Alena: Moderní rétorika, Praha: Grada, 2003
HEWSTONE,Miles a STROEBE, Wolfgang: Sociální psychologie, Praha: Portál, 2006
KNOBLAUCH, Jörg: Cíle v pracovním i osobním životě, Praha: Portál, 2013
COVEY, Stephen R.: The 7 Habits of Highly Effective People: Powerful Lessons in Personal Change, Washington D. C.: Free Press, 2004

Doporučená literatura ke studiu předmětu

PETERS-KUHLINGER, Gabriel a FRIEDEL, John: Komunikační a jiné , Praha: Grada, 2007
MITRA, Barun K.: Personality development and soft skills, Oxford: Oxford Univerzity Press, 2011