English

Katalog předmětů

Identifikace

KódCZ054
NázevInženýrská pedagogika
Course namePedagogy for Engineers

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení0 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav společenských věd
GarantJaroslav Lindr

Obsahové informace

Předmět je vhodný pro studenty, kteří mají zájem o školství a kteří v budoucnu uvažují o učitelské dráze, event. chtějí externě vyučovat na odborných školách. Je vhodnou průpravou pro tuto profesní orientaci.
Obsahuje teoretický vhled do problematiky realizace vyučovacího procesu v odborných technických předmětech. Seznamuje zájemce se základy učitelské profese. Výstupem je fundovaná orientace v teoretických pedagogických a didaktických pojmech, směrech a postupech využitelných ve výuce odborných technických předmětů. Pochopení významu pedagogiky jako vědy. Akcentována je optimální volba vyučovacích metod a didaktických prostředků, vč. moderní didaktické techniky se zaměřením na efektivní zvládnutí vyučovacího procesu po odborné, lidské i pedagogické stránce.
je všestranná kultivace osobnosti učitele odborných předmětů vedoucí k plné kompetenční vybavenosti na cestě k úspěšnému pedagogickému působení. Zhodnocení významu vzdělávání obecně i ve vazbě na zvolený odborný předmět.
Pedagogika, inženýrská pedagogika, obecná didaktika, oborová a předmětová didaktika, kurikulum, klíčové kompetence, rámcový vzdělávací program, cíle výuky, vyučovací metody, aktivizační metody, didaktické zásady, humanizační tendence, organizační formy vyučování, didaktické prostředky, literatura s didaktickou funkcí, příprava učitele na výuku, pedagogická diagnostika, didaktické testy, analýza a tvorba učebnic, výzkum v edukačních vědách, řízení školství, školský management, klima školy, tvořivá výuka, antropogenní činitelé výuky, dichotomie výchovy a vzdělávání, realizace výuky, interakce a komunikace v edukačním prostředí, idealizace stavu školství.

Harmonogram přednášky

 • 1. Úvod do pedagogiky a inženýrské pedagogiky. Vztah k oborové didaktice. Souvislost s ostatními vědními disciplínami.
 • 2. Historicko-vývojové proměny pedagogiky. Přehled pedagogických směrů a osobností, zhodnocení významu.
 • 3. Kurikulum a jeho význam pro pedagogiku. Realizace kurikula v pedagogické praxi. Rámcový vzdělávací program.
 • 4. Didaktické zásady, humanizační tendence. Vyučovací proces a jeho zákonitosti. Výběr učiva a jeho strukturace.
 • 5. Typologie a struktura vyučovací hodiny. Fáze výuky. Typy výuky. Didaktické modely.
 • 6. Vyučovací metody – přehled a klasifikace. Aktivizační metody výuky. Zhodnocení, význam, optimální volba metod.
 • 7. Organizační formy výuky. Přehled a klasifikace. Charakteristika vybraných forem. Didaktické prostředky.
 • 8. Cíle výuky. Příprava učitele na pedagogické působení. Řízení školství, školský management.
 • 9. Pedagogická diagnostika, pedagogická evaluace. Správná konstrukce didaktických testů a jejich vyhodnocení.
 • 10. Literatura s didaktickou funkcí. Učebnice, jejich analýza, tvorba a hodnocení, optimalizace.
 • 11. Osobnost učitele odborných předmětů. Teorie učitelské profese. Profesiogram učitele odborných předmětů.
 • 12. Antropogenní činitelé výuky. Tradiční a alternativní školství. Směry a představitelé. Shody a rozdíly.
 • 13. Specifika a zvláštnosti vyučovacího procesu v odborných předmětech. Idealizace stavu školství.
Obecný přehled o pedagogice, inženýrské pedagogice a didaktice, zájem o školství a učitelství, komunikace v edukačním prostředí a na veřejnosti, pozorování vyučovacích metod u učitelů, citlivost a vnímavost k vedení vyučovacího procesu, schopnost rozeznání didaktických zásad ve výuce, znalost vyučovacích metod, dovednost zpracovat si přípravu k veřejnému projevu a pedagogickému vystoupení, zvládání trémy, schopnost provádět jednoduché průzkumy v edukačním prostředí a jejich zpracování, snaha poznávat edukační realitu z pohledu studenta i pedagoga.

Základní literatura předmětu

LINDR, Jaroslav: Inženýrská pedagogika M01 Pedagogika, Brno: FAST, studijní opory, 2007
LINDR, Jaroslav: Inženýrská pedagogika M02 Didaktika, Brno: FAST, studijní opory, 2007
LINDR, Jaroslav: Inženýrská pedagogika M03 Moderní pedagogika, Brno: FAST, studijní opory, 2007

Doporučená literatura ke studiu předmětu

SKALKOVÁ, Jarmila: Obecná didaktika, Praha: ISV, 1999
 • Společenskovědní předmět, nutnost jiného přístupu k učení a zvládnutí předmětu, samostudium, individuální četba, ústní a písemná prezentace výsledků.