English

Katalog předmětů

Identifikace

KódCW021
NázevDiplomový seminář (R)
Course nameDiploma Seminar (R)

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky0 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav technologie, mechanizace a řízení staveb
GarantVít Motyčka

Obsahové informace

Student získá znalosti a praktické dovednosti pro zpracování dokumentace výrobní přípravy dodavatele stavby. Jedná se o získání a prohloubení znalostí a jejich praktické ověření při vypracování modelu realizace stavby, technické zprávy ke stavebně technologickému projektu, projektu zařízení staveniště a zajištění materiálových zdrojů pro stavbu, vypracování kontrolního a zkušebního plánu, plánu bezpečnostních a ekologických rizik stavby a technologického předpisu stavebního procesu.
Předmět obsahově navazuje na předmět Specializovaný projekt(R). Je zaměřen především na vypracování dokumentace stavebně technologického projektu, s možností zohlednit specifika konkrétních stavebních podniků, účastnících se na výuce v rámci odborné praxe studenta. Důraz je kladen na modelování procesu realizace stavby, řešení prostorové, technologické a časové struktury zadané stavby s využitím počítačové podpory pro zajištění optimálního průběhu výstavby. Vypracování dokumentace projektu zařízení staveniště, dokumentace pro kvalitativní, bezpečnostní a enviromentální požadavky a technologického předpisu stavebního procesu.

Harmonogram cvičení

  • 1.Příprava podkladů, rozpracování technické zprávy ke stavebně technologickému projektu zadané stavby.
  • 2.Technologická struktura procesů stavby, technologický normál.
  • 3.Stavebně technologické modelování procesů realizace zadané stavby, podrobný časový plán stavby a bilance zdrojů pro výstavbu s využitím počítačové podpory.
  • 4.Rozpočet pro vybranou část řešené stavby s využitím počítačové podpory.
  • 5.Vypracování projektu zařízení staveniště.
  • 6.Návrh a optimalizace hlavních stavebních strojů.
  • 7.Kontrolní a zkušební plán pro vybraný dílčí stavební proces realizované stavby.
  • 8.Tvorba environmentálních plánů ochrany životního prostředí a plánů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v návaznosti na stavebně technologický model stavby - zohlednění ekologických a bezpečnostních předpisů při realizaci zadané stavby.
  • 9.Technologický předpis dílčího stavebního procesu, analýza, variantní řešení, posouzení a vyhodnocení podle optimalizačních kritérií.
  • 10.Rekapitulace, dokončení rozpracované dokumentace vytvořené v rámci zpracovávané diplomové práce, kompletace k odevzdání.
Znalosti z oblasti navrhování staveb a provádění dílčích stavebních procesů včetně požadavků na jejich kvalitu. Modelování technologické a časové struktury stavby, výrobního prostoru a zdrojů potřebných k realizaci, s využitím výpočetní techniky. Znalost ekonomických nástrojů pro řízení stavební výroby.

Základní literatura předmětu

JARSKÝ, Č.MUSIL, F.LÍZAL,P.MOTYČKA,V.ČERNÝ,J. : Technologie staveb II, Příprava a realizace staveb, CERM, Brno, 2003
HARRIS, Frank a McCAFFER, Ronald: Modern Construction Management, Oxford: Wiley-Blackwell, 2013

Doporučená literatura ke studiu předmětu

MAKÝŠ, Otto a MAKÝŠ, Peter: Projekt organizácie výstavby, STU v Bratislavě, 2005
MARŠÁL, Petr: Stavební stroje, CERM Brno, 2004
KOZLOVSKÁ, Mária a HYBEN Ivan: Stavbyvedúci - manažér stavebného procesu, EUROSTAV spol. s r.o, 2005