English

Katalog předmětů

Identifikace

KódCW018
NázevŘízení stavební zakázky
Course nameManagement of Construction Contracts

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav technologie, mechanizace a řízení staveb
GarantBoris Biely

Obsahové informace

Cílem předmětu je získání znalostí o organizaci a řízení výstavbového procesu z pohledu zhotovitele. Studenti absolvováním předmětu pochopí strukturální vazby stavební firmy a její činnosti v oblasti předvýrobní, výrobní a provozní přípravě s důrazem na činnost operativního managementu firmy.
Předmět seznamuje posluchače s komplexním pohledem na výstavbový proces, a to detailněji na výrobní proces z hlediska řízení stavební zakázky z úrovně výrobního úseku. V předmětu jsou vysvětleny vztahy jednotlivých subjektů výstavby především z pohledu zhotovitele, dále možnosti úspěšného zpracování nabídky a následné práce se zakázkou. Předmět se zaměřuje na práci výrobních středisek stavební firmy a operativního managementu od fáze podepsání smlouvy o dílo, resp. předání staveniště až do okamžiku ukončení realizace podepsáním protokolu o předání díla. Při vlastní realizaci díla jsou řešeny otázky stavebně technologické přípravy stavby v návaznosti na výrobní plán a analýzu a bilanci zdrojů. Detailně jsou zde probrány činnosti řídícího pracovníka, jeho hlavní administrativní a věcné činnosti, spolupráce s jinými subjekty ve výstavbovém procesu mimo stavební firmu, činnosti při vyskytujících se změnách s dopadem na možné rizikové faktory a jejich dopady na výstavbový proces zejména při realizaci dotačních programů.

Harmonogram přednášky

 • 1. Řízení v organizaci, mezilidské vztahy v procesu řízení, motivace a stimulace pracovníků, delegace pravomocí a odpovědností v procesu výstavby.
 • 2. Organizace stavebních podniků s důrazem na výrobní úsek, specializovaná výrobní střediska.
 • 3. Řízení a organizace práce na stavbě, povinnosti a pravomoci vedoucích hospodářských středisek a operativního managementu.
 • 4. Závazkové vztahy, účastníci výstavbového procesu, jejich vzájemné vztahy, práva a povinnosti, nabídkové řízení v rámci veřejných tendrů, výběr subdodavatelů, smlouva o dílo, jiné druhy smluv uplatňující se ve výstavbě.
 • 5. Výrobní plán, analýza a bilance zdrojů, administrativní a věcné podklady pro řízení staveb, výrobní dokumentace.
 • 6. Předvýrobní, výrobní a provozní příprava zhotovitele, podklady pro operativní plán, vazba na výrobní kalkulaci a účetní evidenci.
 • 7. Předání a převzetí staveniště, povinnosti účastníků při této činnosti, podklady a doklady nutné k předání, výstupy, předání díla ve vztahu k objednateli a k subdodavatelům, doklady nutné při předání díla a jeho následnou kolaudaci a užívání, dílčí a konečné účtování stavby, soupis prací, služeb a dodávek, zjišťovací protokol.
 • 8. Agenda stavbyvedoucího, doklady vedené zhotovitelem v průběhu prací na stavbě, vedení stavebního deníku, změnové práce, fakturace, sledování postupu prací na stavbě.
 • 9. Kontrolní dny stavby – administrativní a věcné vstupy a výstupy, spolupráce zhotovitele a objednatele pro přípravu a provedení kolaudace díla
 • 10. Rizikové faktory při provádění staveb – administrativní, bezpečnostní, kvalitativní a finanční rizika, jejich identifikace a možnosti eliminace, činnost zhotovitele při provádění akcí v dotačních programech.

Harmonogram cvičení

 • 1. Rozdělení vybrané stavby na stavební objekty, výpočet měrných jednotek a jejich počtu pro propočtové náklady, zařazení stavebních objektů do JKSO (jednotná klasifikace stavebních objektů) a převod do CZ-CC (Classification of Types of Constructions). Stanovení propočtové ceny jednotlivých stavebních objektů, resp. celé stavby.
 • 2. Sestavení propočtového (orientačního) harmonogramu celé stavby dle návaznosti jednotlivých stavebních objektů s využitím podpůrných ukazatelů a softwarových nástrojů.
 • 3. Sestavení návrhu smlouvy o dílo na realizaci stavby, vypracování protokolu o předání staveniště, vypracování protokolu o předání stavby včetně drobných vad a nedodělků, seznamy nutných dokladů k předání díla.
 • 4. Získání znalostí o činnosti operativního managementu na konkrétní stavbě u střední až velké firmy včetně vypracování písemné zprávy o zajímavostech z řízení této firmy.
 • 5. Sestavení bilance zdrojů (lidských, materiálních, strojních a finančních) na základě předem zpracovaného položkového rozpočtu pro 3 technologické etapy.
 • 6. Sestavení operativního plánu na období 2 týdnů z předem sestaveného položkového rozpočtu a navazujícího časového plánu včetně návrhu a analýzy potřeb zdrojů a způsobu jejích zajištění.
 • 7. Sestavení kontrolního a zkušebního plánu pro 3 technologické etapy pro dříve sestavený časový postup výstavby.
 • 8. Vypracování pracovního postupu na stavbě pro období 2 týdnů ve stavebním deníku včetně vypsání úvodních listů. Vypracování zápisu z jednoho kontrolního dne.
 • 9. Získání znalostí o činnosti operativního managementu na konkrétní stavbě u malé firmy, včetně vypracování písemné zprávy o zajímavostech z řízení této firmy.
 • 10. Kontrola vypracovaných úkolů a jejich vyhodnocení.
Studenti se pro úspěšné absolvování tohoto předmětu musí orientovat ve výstavbovém procesu jako celku, tudíž požadavky na jejich vstupní znalosti budou z oblastí stavebně technologického projektování, práva v oblasti stavebního podnikání, počítačové podpory v přípravě a realizací staveb, bezpečnostního, kvalitativního, environmentálního a finančního managementu.

Základní literatura předmětu

KOZLOVSKÁ, Mária a HYBEN Ivan: Stavbyvedúci - manažér stavebného procesu, EUROSTAV spol. s r.o., 2005
HARRIS, Frank a McCAFFER, Ronald: Modern Construction Management, 7th Edition, Oxford: Wiley-Blackwell, 2013
TICHÝ, Milík: Projekty a zakázky ve výstavbě, C. H. Becl, 2008

Doporučená literatura ke studiu předmětu

FOTR, Jiří a SOUČEK, Ivan: Investiční rozhodování a řízení projektů, Grada Publishing, a.s., 2011
HÁJEK, Vladimír: Řízení stavební firmy, ČKAIT, 1999
FULLER, Don: Vést nebo být veden, ALFA, 2004