English

Katalog předmětů

Identifikace

KódCW017
NázevSpecializovaný projekt (R)
Course nameSpecialized project (R)

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky0 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav technologie, mechanizace a řízení staveb
GarantVít Motyčka

Obsahové informace

Student získá znalosti a praktické dovednosti pro zpracování stavebně technologické studie a části dokumentace výrobní přípravy dodavatele, pro stavbu tvořenou několika stavebními objekty. Jedná se především o získání praktických schopnosti vypracovat studie realizace hlavních technologických etap stavby, časového a finančního plánu stavby, výkaz výměr a rozpočtu pro vybranou část stavby. Dále získá praktické dovednosti pro vypracování bilance zdrojů a konceptu zařízení staveniště. Výstupem jsou vypracované části stavebně technologické studie pro zadanou stavbu.
Předmět shrnuje dosavadní získané poznatky při studiu oboru Realizace staveb. Důraz je kladen na modelování hlavních technologických etap výstavby, návrhu postupu jejich provádění a potřebných zdrojů. Vypracování časového a finančního plánu konkrétní zadané stavby a návrhu koncepce zařízení staveniště s ohledem na kvalitativní, bezpečnostní a enviromentální požadavky při výstavbě.

Harmonogram cvičení

  • 1.Zadání projektu (může být ve spolupráci se stavební firmou) - podle specializace studenta, určení rozsahu řešeného projektu.
  • 2.Stavebně technologická studie, realizace hlavních technologických etap stavby.
  • 3.Počítačová podpora - výkazy výměr, rozpracování nabídkového rozpočtu pro zadanou část stavby .
  • 4.Časový a finanční plán stavby podle technickohospodářských ukazatelů, hrubá bilance základních zdrojů.
  • 5.Koordinace subdodavatelů.
  • 6.Koncepce zařízení staveniště, projekty vybraných objektů zařízení staveniště.
  • 7.Koncepce technologického předpisu vybraného dílčího stavebního procesu.
  • 8.Dokončení rozpracované dokumentace, kompletace k odevzdání.
Znalosti z oblastí navrhování staveb, technologie staveb, stavebně technologického projektování, počítačové podpory ve stavebnictví a ekonomických nástrojů řízení stavební výroby.

Základní literatura předmětu

JARSKÝ, Č.MUSIL, F.LÍZAL,P.MOTYČKA,V.ČERNÝ,J. : Technologie staveb II, Příprava a ralizace staveb. , CERM Brno, 2003
HARRIS, Frank a McCAFFER, Ronald: Modern Construction Management, , Oxford: Wiley-Blackwell, 2013

Doporučená literatura ke studiu předmětu

MAKÝŠ, Otto a MAKÝŠ, Peter: Projekt organizácie výstavby., STU v Bratislavě, 2005
MARŠÁL, Petr. : Stavební stroje., CERM Brno, 2004