English

Katalog předmětů

Identifikace

KódCW015
NázevRealizace a rekonstrukce železobetonových konstrukcí
Course nameExecution and Reconstruction of Reinforced Concrete Structures

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav technologie, mechanizace a řízení staveb
GarantJiří Šlanhof

Obsahové informace

Studenti získají znalosti aktuální terminologie, výrobních a manipulačních postupů a zákonitosti specifikace čerstvého betonu. Porozumí různým druhům bednění a bednících systémů jako základním předpokladům pro volbu optimálního typu bednění při realizaci nebo rekonstrukci staveb. Dokáží provést technickoekonomickou rozvahu nákladů na bednění s nalezením finančně nejvýhodnější varianty pronájmu bednění. Získají přehled o výrobních postupech samotné železobetonové konstrukce z hlediska bednících, armovacích i betonářských prací. Naučí se specifické postupy provádění betonáží za zvláštních podmínek. Získají základní přehled o možnostech sanací betonových konstrukcí.
Beton jako konstrukční materiál, primární a sekundární doprava čerstvého betonu, bednění betonových a železobetonových konstrukcí, vyztužování a betonáž, zásady montáže objektů z železobetonových prvků, rekonstrukce a sanace betonovych konstrukcí, kontroly jakosti.

Harmonogram přednášky

 • 1. Terminologie, výrobní a manipulační postupy, charakteristické vlastnosti čerstvého betonu.
 • 2. Bednění, technologické postupy.
 • 3. Vyztužování, ukládání čerstvého betonu do bednění, zhutňování.
 • 4. Masivní konstrukce, betonování za zvláštních podmínek, kontrola jakosti.
 • 5. Montované konstrukce, montážní postupy, fixace, kontrola jakosti.
 • 6. Způsoby sanací a rekonstrukcí betonových konstrukcí, diagnostika.
 • 7. Druhy povrchu betonových konstrukcí a způsoby jejich sanací.
 • 8. Statické sanace.

Harmonogram cvičení

 • 1. Seznámení s programem cvičení, podmínky a požadavky pro udělení zápočtu, individuální zadání monolitické konstrukce pro cvičení celého semestru
 • 2. Zadání, obsah a struktura technologického předpisu pro zadanou monolitickou konstrukci – hlavní výstup ze cvičení, zpracováváno a konzultováno průběžně po dobu celého semestru, doplňováno přílohami zpracovávanými v následujících cvičeních
 • 3. Výpočet doby zrání betonu pro odbednění, časový plán, kontrolní a zkušební plán – vše pro zadanou monolitickou konstrukci jako součást technologického předpisu
 • 4. Projekt bednění zadané konstrukce zpracovaný ručně nebo s využitím dostupného programového vybavení – půdorys, charakteristické řezy, detaily, výpis prvků
 • 5. Technologicko-ekonomická studie s cílem nalezení nejúspornější varianty z hlediska nákladů na beton, mzdy a bednění
 • 6. Individuální zadání příkladu sanace železobetonové konstrukce – např. zesílení nosníku, návrh řešení, výpočet.
 • 7. Vyhodnocení a kontrola zadaných úkolů z 6. cvičení
 • 8. Zhodnocení zadaných úkolů, obhajoba navržených řešení.
Základy statického řešení betonových konstrukcí, stavební mechanika, zkoušení vlastností čerstvého i ztvrdlého betonu.

Základní literatura předmětu

BREUGEL, van K.: Concrete Durability and Service Life Planning – ConcreteLife’09, RILEM Publications SARL, 2009
LADRA, J., MUSIL, F., POSPÍCHAL, V., SVOBODA, P.: Technologie staveb 11 - Realizace železobetonové monolitické konstrukce budov, ČVUT Praha, 2002

Doporučená literatura ke studiu předmětu

BAŠKOVÁ, Renáta: Realizácia betónových konštrukcií, Stavebný trh, 2008
SPIRATOS, N., PAGE, M., MALHOTRA V. M., ZOLICOEUR, O.C.: Superplastificizers for Concrete, Fundamentals, Technology and Practice, AG MV Marguis, Quebec, Canada, 2003