English

Katalog předmětů

Identifikace

KódCV083
NázevÚčetnictví
Course nameAccounting

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav stavební ekonomiky a řízení
GarantEva Vítková

Obsahové informace

Studenti získají znalosti v oblasti vedení účetnictví, pochopí souvislost účetnictví s daňovým systémem a jejich významu a smyslu pro potřeby hospodářské praxe. Získají základní dovednosti v oblasti finančního účetnictví, osvojí si schopnost zaúčtovat typické účetní případy v oblasti majetku a zdrojů, dále pak v evidenci nákladů a výnosů. Schopnost sestavit předepsané účetní výkazy a pracovat s nimi pro potřeby finančního řízení.
Předmět je zaměřen na základní pravidla vedení hospodářské evidence, jejího smyslu a významu pro potřeby stavebních ekonomů. Studentům jsou vysvětleny zákonné limity, tj. právní úprava vedení účetnictví, zákon 563/91 Sb. a platné postupy účtování. Účetní soustavy, daňová evidence a podvojné účetnictví. Finanční účetnictví. Základní účtování v oblasti majetku a zdrojů. Evidence nákladů a výnosů. Účetní uzávěrka a závěrka. Práce s účetními výkazy. Význam účetnictví při finančním řízení podniku.

Harmonogram přednášky

 • 1. – 2. Právní úprava účetnictví, jeho podstata a význam. Historie účetnictví. Základní zásady účetnictví. Metodické nástroje účetnictví.
 • 3. Rozvaha a rozvahové změny. Účtová osnova a vzorový účtový rozvrh.
 • 4. – 5. Charakteristika a oceňování dlouhodobého majetku. Účetní operace s dlouhodobým majetkem.
 • 6. – 7. Charakteristika a oceňování zásob. Účetní operace se zásobami.
 • 8. Zúčtovací vztahy.
 • 9. Kapitálové účty a dlouhodobé závazky.
 • 10. – 11. Náklady a výnosy.
 • 12. – 13. Účetní uzávěrka a závěrka. Účetní výkazy a přehled o peněžních tocích.

Harmonogram cvičení

 • 1.- 2. Podstata a význam účetnictví. Metodické nástroje účetnictví.
 • 3.- 4. Rozvaha. Změny v rozvaze.
 • 5.- 6. Oceňování aktiv a závazků.
 • 7. - 8. Náklady a výnosy. Výsledek hospodaření. Výkaz zisku a ztráty.
 • 9.-10. Peněžní toky.
 • 11.-12. Právní úprava účetnictví v ČR. Harmonizace účetnictví. Aplikace IFRS.
 • 13. Zápočet
Znalosti v oblasti financování a ekonomiky stavebního podniku.

Základní literatura předmětu

: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, , 0
: Vyhláška č.500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví, , 0
: Opatření MF č.j.281/89 759/2001, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, , 2001
DRURY, Colin: Cost and Management Accounting, Cengage Learning EMEA, 2011

Doporučená literatura ke studiu předmětu

MÁČE, Miroslav: Účetnictví a finanční řízení, Grada Publishing, 2013
KOVANICOVÁ, Dana: Abeceda účetních znalostí pro každého, Polygon, 2008