English

Katalog předmětů

Identifikace

KódCV079
NázevFinanční analýza ve stavebním podniku
Course nameFinancial Analysis in Construction Company

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky0 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení3 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav stavební ekonomiky a řízení
GarantEva Vítková

Obsahové informace

Studenti si prohloubí znalosti z oblasti majetku a zdrojů krytí.
Studenti si prohloubí znalosti z oblasti účetních výkazů.
Studenti získají znalosti z oblasti elementárních metod finanční analýzy.
Studenti získají znalosti z oblasti poměrových ukazatelů.
Studenti získají znalosti z oblasti souhrnných ukazatelů.
Finanční analýza, uživatelé finanční analýzy, podklady pro finanční analýzu, smysl finanční analýzy. Typy ukazatelů - ukazatelé rozdíloví, poměroví. Ukazatelé struktury kapitálu, kvóta vlastního kapitálu, kapitálové složení, likvidita I., II., a III. stupně. Ukazatelé rentability, ROE, ROA, rozklady ukazatelů rentability. Finanční páka , rizika. Cash-flow ve finanční analýze. Souhrnní ukazatelé, Quick-test, DU Pontova pyramida, Altmanův index finančního zdraví. Strukturální finanční analýza.

Harmonogram cvičení

  • 1. Základní oblasti finanční analýzy, její smysl, druhy ukazatelů. Uživatelé finanční analýzy. Orientace v účetních výkazech.
  • 2. Tvorba ukazatelů, jejich interpretace a vypovídací schopnost. Výpočet ukazatelů likvidity. Rozbor ukazatelů, vlivy na jejich výši. Posouzení a zhodnocení výsledků. Výpočet ukazatelů finanční stability. Význam, použití. Vlivy působící na hodnoty těchto ukazatelů.
  • 3. Ukazatelé obratovosti. Obecný vzorec. Výpočet jednotlivých ukazatelů, jejich analýza a doporučení pro řízení obratovosti. Ukazatelé rentability. Tvorba jednotlivých ukazatelů a jejich interpretace. Porovnání jednotlivých metod výpočtu rentability. Vyhodnocení a doporučení.
  • 4. Vyhodnocení analyzovaného podniku na základě dosavadních výsledků. Zpráva finančního analytika se závěrečnými doporučeními.
  • 5. Souhrnní ukazatelé finanční analýzy – Altmannův index, rychlý test, pyramidální rozklad.
  • 6. Porovnání výsledků analýzy srovnáním výsledků individuálních a souhrnných ukazatelů.
  • 7. Sestavování finančních plánů na základě výsledků finanční analýzy a dalších podkladů. Samostatné zpracování FA včetně zprávy analytika na základě zjednodušeného příkladu.
  • 8. Zápočtový test
Znalosti účetnictví, znalost a orientace v předepsaných účetních výkazech

Základní literatura předmětu

PAVELKOVÁ, Drahomíra a KNÁPKOVÁ, Adriana: Výkonnost ekonomiky z pohledu finančního manažera, Linde Praha, 2009
MAŘÍKOVÁ, Pavla a MAŘÍK, Miloš: Moderní metody hodnocení výkonnosti a oceňování podniku, Ekopress, 2005

Doporučená literatura ke studiu předmětu

GARRISON, Ray a NORREN, Eric a BREWER, Peter: Managerial Accounting, McGraw-Hill/Irwin, 2011
HINDLS, Richard a HRONOVÁ, Stanislava a NOVÁK, Ilja a JAROŠOVÁ, Eva: Analýza dat v manažerském rozhodování, Grada Publishing, 1999