English

Katalog předmětů

Identifikace

KódCV077
NázevMarketing 2
Course nameMarketing 2

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky1 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav stavební ekonomiky a řízení
GarantVladimír Chalupský

Obsahové informace

Studenti získají znalosti specifických marketingových přístupů pro aplikaci ve stavebnictví. Studenti budou schopni řešit konkrétní příklady a rozhodovací úkoly s využitím aplikačního software v oblasti marketingového výzkumu, six sigma marketingu a marketingového řízení.
Předmět je zaměřený na prohloubení znalostí z oblasti marketingových procesů a jejich aplikaci v podnikové praxi. Důraz je kladen na systémově procesní přístup v marketingu. Pozornost bude věnována vybraným okruhům s důrazem na úspěšnou realizaci marketingového řízení stavebních firem a to především marketingovému výzkumu, six sigma marketingu a dalším oblastem praktické aplikace marketingových přístupů.

Harmonogram přednášky

  • 1. Marketingový výzkum 1 – metodika marketingového výzkumu
  • 2. Marketingový výzkum 2 – metody a techniky marketingového výzkumu
  • 3. Marketingový výzkum 3 – oblasti aplikace marketingového výzkumu
  • 4. – 5. Aplikační software – zpracování dat, marketingové rozhodování (SPSS, CRM)
  • 6. Úvod do six sigma marketingových procesů
  • 7. – 8. Six sigma marketing scorecards – měření marketingového výkonu (performance)
  • 9. Six sigma ve strategických marketingových procesech
  • 10. – 11. QFD v marketingové oblasti
  • 12. Six sigma v taktických marketingových procesech
  • 13. Six sigma v operativních marketingových procesech
Znalosti principů ekonomiky stavebního podniku.

Základní literatura předmětu

CLEVELING, C.M., HAMLETON, L. a MCCARTHY, B.: Six Sigma for Marketing Processes, Boston: Pearson Education, 2007
KOTLER, Philip, WONG, Veronica, SAUNDERS, John a AMSTRONG, Gary: Moderní marketing, Praha: Grada Publishing, 2007
KOZEL, Roman: Moderní marketingový výzkum: nové trendy, kvantitativní a kvalitativní metody a techniky, průběh organizace, aplikace v praxi, přínosy a možnosti, Praha: Grada Publishing, 2006
PŘIBOVÁ, Marie: Marketingový výzkum v praxi, Praha: Grada Publishing, 1996