English

Katalog předmětů

Identifikace

KódCV075
NázevRegionální politika
Course nameRegional Policy

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení1 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav stavební ekonomiky a řízení
GarantJana Korytárová

Obsahové informace

Regionální ekonomie je aplikovanou ekonomickou disciplínou, jako taková vychází z poznatků obecné ekonomické teorie. Získané poznatky jsou upřesňovány a modifikovány s ohledem na specifika, která souvisejí s charakterem objektu zájmu této disciplíny, tedy regionu resp. prostoru v jeho socioekonomickém pojetí.

Harmonogram přednášky

 • 1.Úvod do regionální ekonomie. Ekonomické prostorové systémy. Teoretické přístupy k jejich vysvětlení.
 • 2.Lokalizační teorie – zemědělství (von Thünen), průmyslu (Schäffle, Fischer, Weber).
 • 3.Lokalizační teorie z 20. a 50. let 20. století.
 • 4.Aglomerační efekty, prostorová koncentrace a disperze.
 • 5.Regiony a regionalizace, homogenní a heterogenní regiony.
 • 6.Regionální dimenze trhu výrobních faktorů – trh práce, trh nemovitostí.
 • 7.Regionální rozvojové a růstové teorie – teorie polarizovaného rozvoje, teorie exportní báze atd.
 • 8.Ekonomická úroveň regionů – hlavní ovlivňující faktory.
 • 9.Hodnocení ekonomické úrovně – mikroekonomické a makroekonomické, kvantitativní a kvalitativní ukazatele.
 • 10.Regionální politika – meziregionální rozdíly, pojetí regionální politiky dle hlavních ekonomických škol.
 • 11.Regionální politika v ČR – principy, nástroje, regiony se soustředěnou podporou státu.
 • 12.Regionální politika ČR v období 2007 – 2013, 2014 – 2020.
 • 13.Strategie regionálního rozvoje ČR a další dokumenty regionální politiky ČR.
Znalosti v rozsahu předmětů Ekonomie a Ekonomika investic.

Základní literatura předmětu

ŽÍTEK Vladimír: Regionální ekonomie a politika I., Masarykova univerzita Brno, 2002
MOLDÁN, Bedřich a BRANIŠ, Martin: Globální problémy životního prostředí, Portál, Praha, 2003
CAPELLO, Roberta: Regional Economics, Florence Production Ltd, Stoodleigh, Devon, 2007
ARMSTRONG, Harvey and TAYLOR, Jim: Regional Economics and Policy, Blackwell Publishing, 2000