English

Katalog předmětů

Identifikace

KódCV064
NázevMarketing a management
Course nameMarketing and Management

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky1 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení1 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav stavební ekonomiky a řízení
GarantRadek Dohnal

Obsahové informace

Výsledky obsahují jednak všeobecné ukazatele, které slouží k rychlému zhodnocení zakázek a dále detailní zhodnocení nejrůznějších aspektů marketingu ve stavebnictví. Získání širokého spektra znalostí z oblasti marketingu, s orientací na současné pojetí této podnikatelské filosofie ve stavebnictví. Výklad je prokládán příklady firem, které kladou důraz na uspokojování potřeb zákazníků. Předmět je orientován na seznámení studentů s řadou pojmů a přístupů, na zvládnutí marketingové terminologie a na získání přehledu a praktických zkušeností. Znalost schopností pracovat v oblasti distribuční politiky, získávání zakázek a příležitostí ve stavební výrobě.
Marketing jako podnikatelská filozofie, strategický marketing, analýza trhu, okolí konkurence, SWOT analýza, analýza příležitostí firmy a ohrožení, stanovení cílů podniku, marketingový mix, výrobková politika, distribuční politika, komunikační politika. Principy vedení a řízení spolupracovníků ve stavebním podniku.

Harmonogram přednášky

 • 1. Marketing a jeho role v rozvoji podniku
 • 2. Marketingové plánování
 • 3. Marketingový výzkum
 • 4. Trhy organizací a nákupní chování organizací
 • 5. Marketing ve veřejném sektoru
 • 6. Metody marketingové komunikace
 • 7. Distribuční procesy
 • 8. Marketingové analýzy ve stavebnictví
 • 9. Marketingové strategie
 • 10. Méně známá "P" z marketingového mixu

Harmonogram cvičení

 • Marketing a jeho role v rozvoji podniku
 • Marketingové plánování
 • Marketingový výzkum
 • Trhy organizací a nákupní chování organizací
 • Marketing ve veřejném sektoru
 • Metody marketingové komunikace
 • Distribuční procesy
 • Marketingové analýzy ve stavebnictví
 • Marketingové strategie
 • Méně známá "P" z marketingového mixu
Znalosti principů ekonomiky stavebního podniku.

Základní literatura předmětu

KOTLER Philip, WONG Veronica, SANDERS John: Moderní marketing, Grada Publishing, a.s., 2007
BLAŽKOVÁ Martina: Marketingové řízení a plánování pro malé a střední firmy, Grada Publishing, a.s., 2007
JAKUBÍKOVÁ Dagmar: Strategický marketing, Grada Publishing, a.s., 2008
CLEVELING, C. M., L. HAMLETON a B. MCCARTHY: Six Sigma for Marketing Processes. Pearson Education, Boston, 2007