English

Katalog předmětů

Identifikace

KódCV059
NázevFinancování
Course nameFinancing

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav stavební ekonomiky a řízení
GarantEva Vítková

Obsahové informace

Studenti získají znalosti o struktuře majetku a zdrojích jeho financování ve stavebním podniku.
Studenti získají znalosti o finančním plánování stavebního podniku.
Studenti se zorientují ve zdrojích financování stavebních zakázek.
Studenti si osvojí principy finančního řízení stavebních zakázek.
Studenti získají přehled o přístupech k ekonomickému hodnocení stavebních zakázek.
Finance, finanční soustava. Pojem podnikových financí. Podniková finanční soustava. Nástroje a zásady finančního řízení. Zakládání podniku, jeho majetková a finanční struktura. Oběžný majetek podniku, řízení jeho financování. Krátkodobé a dlouhodobé zdroje financování OP. Dlouhodobé potřeby podniku a financování těchto potřeb. Financování projektu (zakázky). Vztah podniku a státního rozpočtu. Daňová soustava ČR a její vliv na podnikové finance. Vztah podniku a banky. Dodavatelsko-odběratelské vztahy a jejich vliv na peněžní toky ve firmě. Podstata finančního plánování.Veřejné finance, základní informace ve vazbě na financování firmy. Strukturální fondy EU, Kohézní fond.

Harmonogram přednášky

 • 1.-2. Finance. Finanční soustava. Jednotlivé části finanční soustavy (rozpočtová, úvěrová, podniková) a vazby mezi nimi. Nástroje pro řízení jednotlivých částí finanční soustavy.
 • 3.-4. Majetek a zdroje krytí majetku. Zlatá pravidla financování. Pracovní kapitál.
 • 5.-6. Řízení stálých aktiv. Řízení zásob. Řízení pohledávek a peněžních prostředků.
 • 7. Vlastní a cizí dlouhodobé zdroje. Krátkodobé zdroje krytí oběžných prostředků.
 • 8. Peněžní toky v podniku jako celku. Řízení peněžních toků na stavební zakázce.
 • 9.-10. Daňová soustava ČR. Daň z příjmů fyzických osob. Daň z příjmu právnických osob.
 • 11. Daň z nemovitostí. Daň silniční. Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí. Daň spotřební.
 • 12. Daň z přidané hodnoty.
 • 13. Veřejné finance. Strukturální fondy. Dotace

Harmonogram cvičení

 • 1. Charakteristika majetku a zdrojů krytí majetku.
 • 2.-3. Finanční zajištění pořízení dlouhodobého majetku.
 • 4. Zadání individuální seminární práce.
 • 5. Sestavení časového harmonogramu.
 • 6. Návrh finančního plánu - předpoklad.
 • 7. Návrh finančního plánu - skutečnost.
 • 8. Kalkulace finanční úspory.
 • 9. Analýza plateb - varianta 1.
 • 10. Analýza plateb - varianta 2.
 • 11.-12. Prezentace seminárních prací,
 • 13. Zápočet
Orientace v základní ekonomické terminologii a v ekonomice stavebního podniku.

Základní literatura předmětu

VALACH, Josef: Finanční řízení podniku, Ekopress, 1999
KRÁL, Bohumil a kol.: Manažerské účetnictví, Management Press, Praha, 2010
SVOZILOVÁ, Alena: Projektový management, Grada Publishing, 2006
ATKINSON, A., Antony, KAPLAN, S., Robert, MATSUMURA, Ella Mae, YOUNG, S., Mark: Management Accounting - information for decision making and strategy execution, Pearson Education Limited, 2012
DRURY, Colin: Cost and Management Accounting, Cengage Learning EMEA, 2011

Doporučená literatura ke studiu předmětu

VEBER, Jaromír, SRPOVÁ, Jitka a kol.: Podnikání malé a střední firmy, Grada Publishing, 2012