English

Katalog předmětů

Identifikace

KódCV015
NázevPrávo v oblasti podnikání ve stavebnictví
Course nameLaw in the Area of Civil Engineering Business

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav stavební ekonomiky a řízení
GarantDagmar Hrabincová

Obsahové informace

Po úspěšném absolvování předmětu, budou studenti schopni:
- porozumět systematizaci právních předpisů upravujících podnikání
- rozlišit charakter právních vztahů a podřadit je pod dané právní odvětví
- použít na daný právní případ příslušný právní předpis
- orientovat se ve veřejných a soukromých registrech, chápat jejich obsah a účel
- seznámit se s příslušnými informačními zdroji a umět vyhledávat relevantní informace
Předmět je koncipován jako průřezový předmět zaměřený na jednotlivá právní odvětví a v nich upravené předpoklady pro výkon podnikatelské činnosti ve stavebnictví. Výklad vymezuje práva, povinnosti a právní důsledky, které s těmito činnostmi úzce souvisí. Stanoví předpoklady pro výkon vybraných činností ve výstavbě a druhy živností upravené pro obor stavebnictví.

Harmonogram přednášky

 • 1. Právní úprava podnikání
 • 2. Formy a druhy podnikání
 • 3. Jednání podnikatele
 • 4. Registrační a oznamovací povinnost podnikatele
 • 5. Práva a povinnosti související s výkonem živnosti
 • 6. Podnikání ve stavebnictví upravené živnostenským a stavebním zákonem
 • 7. Typy činností a organizační struktury právnických osob
 • 8. Základní práva a povinnosti členů statutárních a dalších orgánů obchodních korporací

Harmonogram cvičení

 • 1. Podnikání
 • 2. Datové schránky a elektronický podpis
 • 3. Základní veřejné a soukromé registry
 • 4. Podnikání zahraničních osob
 • 5. Druhy živností, jejich obsahová náplň
 • 6. Živnostenský rejstřík, obchodní rejstřík
 • 7. Autorizované osoby
 • 8. Obchodní společnosti a družstvo
Studium tohoto předmětu nevyžaduje speciální předchozí znalosti. Výuka navazuje na obecné poznatky v rozsahu a úrovni bakalářského studia na neprávnických fakultách.

Základní literatura předmětu

MRÁZKOVÁ, Iva: Commercial Code, Wolters Kluwer ČR, 2011

Doporučená literatura ke studiu předmětu

VEBER,Jaromír: Podnikání malé a střední firmy, 3. aktualizované a doplněné vydání, Grada Publishing, Praha, 2012